2010-2014
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: XXXV/285/2013, Z dnia: 07.02.2013, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach
Krajeńskich do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym.
Załączniki:
xxxv_285_13.pdf
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 08.02.2013.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 08.02.2013 , wersja 1
Numer: XXXV/281/2013, Z dnia: 07.02.2013, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 01.04.2013 r. do dnia 31.03.2014 r.
Załączniki:
u_xxxv_281_2013.doc
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 08.02.2013.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 08.02.2013 , wersja 1
Numer: XXXV/282/2013, Z dnia: 07.02.2013, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Załączniki:
xxxv_282_13.pdf
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 08.02.2013.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 08.02.2013 , wersja 1
Numer: XXXV/290/2013, Z dnia: 07.02.2013, Zmieniana: XXXIII/265/2012

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich na rok 2013.
Załączniki:
u_xxxv_290_2013.doc
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 08.02.2013.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 08.02.2013 , wersja 1
Numer: XXXV/283/2013, Z dnia: 07.02.2013, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie przekazania Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielisławicach Stowarzyszeniu Pracowników Służb Społecznych „KRĄG" w Gorzowie Wlkp.
Załączniki:
u_xxxv_283_2013.doc
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 08.02.2013.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 08.02.2013 , wersja 1
Numer: XXXV/291/2013, Z dnia: 07.02.2013, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 grudnia 2012 roku na działalność: Burmistrza Strzelec Krajeńskich, Dyrektora Zespołu Wychowawczo-Oświatowego w Strzelcach Krajeńskich i Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich.

 

Załączniki:
u_xxxv_291_2013.doc
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 08.02.2013.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 08.02.2013 , wersja 1
Numer: XXXV/284/2013, Z dnia: 07.02.2013, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż Gmina oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Załączniki:
xxxv_284_13.pdf
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 08.02.2013.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 08.02.2013 , wersja 1
Numer: XXXV/280/2013, Z dnia: 07.02.2013, Zmieniana: XXXIII/259/2012

Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy na rok 2013
Załączniki:
u_xxxv_280 _13.pdf
Informacja zatwierdzona przez Aleksandra Tracz dnia 12.02.2013.
Opublikowana przez Aleksandra Tracz dnia 12.02.2013 , wersja 1
Numer: XXXV/287/2013, Z dnia: 07.02.2013, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2013 roku.
Załączniki:
u_xxxv_287_2013.doc
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 08.02.2013.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 08.02.2013 , wersja 1
Numer: XXXV/289/2013, Z dnia: 07.02.2013, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
Załączniki:
u_xxxv_289_2013.doc
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 08.02.2013.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 08.02.2013 , wersja 1
Numer: XXXV/288/2013, Z dnia: 07.02.2013, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownych umów dzierżaw z dotychczasowymi dzierżawcami
Załączniki:
u_xxxv_288_2013.doc
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 08.02.2013.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 08.02.2013 , wersja 1
Numer: XXXV/286/2013, Z dnia: 07.02.2013, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Załączniki:
u_xxxv_286_2013.doc
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 08.02.2013.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 08.02.2013 , wersja 1
Numer: XXXIV/279/2012, Z dnia: 31.01.2013, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Gminy Strzelce Krajeńskie do Zgromadzenia Związku Celowego Związku Gmin SGO5

 

Załączniki:
u_xxxiv_279_2013.doc
Informacja zatwierdzona przez dnia 01.02.2013.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 01.02.2013 , wersja 1
Numer: XXXIII/266/2012, Z dnia: 20.12.2012, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich na 2013 rok,
Załączniki:
u_xxxiii_266_2012.doc
Informacja zatwierdzona przez dnia 09.01.2013.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 09.01.2013 , wersja 1
Numer: XXXIII/275/2012, Z dnia: 20.12.2012, Zmieniana:  

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na ochronę zdrowia w zakresie profilaktyki
Załączniki:
xxxiii_275_12.doc
Informacja zatwierdzona przez dnia 09.01.2013.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 09.01.2013 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 18  
Początek strony