Zezwolenie na handel alkoholem w placówkach detalicznych i gastronomicznych

ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM W PLACÓWKACH DETALICZNYCH I GASTRONOMICZNYCH

 

1.       WYMAGANE  DOKUMENTY:

a/   wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z załącznikami:

-          zaświadczenie o wpisie działalności gospodarczej lub odpisu z rejestru przedsiębiorców

-          dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy  do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych 

-          pisemną zgodę właściciela , użytkownika , zarządcy lub administratora budynku , jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

-          decyzje państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży

 

2.       OPŁATY SKARBOWE:

-          na wniosek 5 zł.

-          za każdy załącznik 50 groszy

 

3.       OPŁATY ADMINISTRACYJNE: 

1.       Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy , przed wydaniem zezwolenia , w wysokości:

        a)       525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa ,

        b)       525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ ,

        c)        2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu

 

Opłata , o której mowa wyżej dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

2.       Przedsiębiorcy , prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia do dnia 31 styczna , pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

3.       Opłatę , o której mowa w pkt. 2 przedsiębiorca prowadzący sprzedaż  napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

        a)       37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim

        b)       37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

        c)        77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu – wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

4.       Przedsiębiorcy , których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości , o których mowa w pkt.3 wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt.2.

5.       Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminie do 31 styczna , 31 maja i  30 września danego roku kalendarzowego.

6.       W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności , opłaty o których mowa w pkt. 1-5 dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

7.       Wartość sprzedaży obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

 

4.       TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Ok. 30-dni od dnia złożenia wniosku:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz uiszczenia stosownej opłaty za korzystanie z zezwolenia.

 

5.       OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Inspektor d.s. Działalności Gospodarczej

 

6.       TRYB  ODWOŁAWCZY:

W przypadku odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

7.       PODSTAWA PRAWNA

-          ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 147 , poz. 1231 z 2002 r. – tekst jednolity ze zmianami/

-          uchwała Nr XXVI/231/2001 Rady Miejskiej w Strzelcach Kraj. z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów

 

8.       INNE INFORMACJE:

1.       Wydawanie zezwoleń i warunki prowadzenia sprzedaży alkoholu:

a)       przedsiębiorca posiadający zezwolenie zgłasza organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego , w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany , pod rygorem cofnięcia zezwolenia /następne zezwolenie można uzyskać po upływie 3 lat/

b)       przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych /koktajle/ , z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu , są obowiązani do posiadania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu ,

c)        na wniosek przedsiębiorcy , którego zezwolenie wygasło , można wydać zezwolenie na wyprzedaż posiadanych , zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych na okres 6 miesięcy / następne zezwolenie można uzyskać po upływie 12 miesięcy od upływu terminu ważności tego zezwolenia/

d)       przedsiębiorca w terminach do dnia 1 lutego , 1 czerwca i 1 października winien okazać w hurtowni zaopatrującej się w alkohol zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty. Na wydanie zaświadczenia gmina ma 7 dni , zatem opłatę należy wnieść z odpowiednim wyprzedzeniem.

e)       niedopełnienie  terminu złożenia oświadczenia lub wniesienia opłaty powoduje

wygaśnięcie zezwolenia , a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

            Nie wdaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla punktów sprzedaży

            detalicznej i gastronomicznej usytuowanych:

-          na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych,

-          na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników ,

-          w miejscach i w czasie masowych zgromadzeń ,

-          ośrodkach i obiektach komunikacji publicznej ,

-          w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych ,

jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego

jednostek wojskowych ,

         Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach , placach i w parkach ,z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu ,w punktach sprzedaży    tych napojów

         Zabrania się sprzedaży , podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż  18 %  alkoholu w domach wypoczynkowych.

         Sprzedaż , podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5 % alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko  w miejscach do tego wyznaczonych.

 

 

        Załączniki:

        WZA – 1  WYDANIE_ZEZWOLENIA_ALKOHOL.doc 

 

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 14.11.2005 15:06
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 14.11.2005 15:06. Odsłon 305, Wersja 2
Wersja : 1 2 
Początek strony