Sekretarz

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu:
a) koordynacja działań oraz przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu,
b) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał i zarządzeń,
c) nadzór nad przestrzeganiem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej,
d) nadzór nad dyscypliną pracy w Urzędzie,
e) usprawnianie pracy Urzędu i nadzór nad doskonaleniem kadr,
f) sprawowanie nadzoru nad komputeryzacją i informatyzacją Urzędu,
2) kierowanie pracą Referatu Ogólno-Organizacyjnego,
3) koordynowanie i organizowanie spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,
4) realizacja zadań obronnych obejmujących przede wszystkim przygotowanie aktów prawnych Burmistrza w związku z wprowadzeniem wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz sprawowanie w tym czasie nadzoru nad jednostkami podległymi Burmistrzowi, na które nałożono zadania obronne oraz przyjętymi w sytuacji zagrożenia państwa od organów centralnej administracji rządowej.
2. Przy wykonywaniu swych kompetencji i zadań Sekretarz działa w granicach określonych pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza.

Informacja zatwierdzona przez dnia 31.05.2012 11:52
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 31.05.2012 11:52. Odsłon 1690, Wersja 7