Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: L/83/2012, Z dnia: 31.10.2012, Zmieniana:  

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013"
Informacja zatwierdzona przez dnia 31.10.2012.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 31.10.2012 , wersja 2
Początek strony