Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 ZMIANA WPISU / ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI

Podstawa prawna:
- art. 7d ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101 poz. 1178 ze zmianami)

Tryb składania wniosku:
- jako formularz papierowy przyniesiony przez samego przedsiębiorcę albo jego pełnomocnika
- jako formularz papierowy, przesłany listem poleconym, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy na adres:
Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. 
Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Al. Wolności 48
66-500 Strzelce Kraj.
tel. 095 7636337

Wzór wniosku określiła w drodze Rozporządzenia Rada Ministrów (Dz. U. z 2009r. Nr 50 poz. 399)

Opłaty:
Wniosek o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

Tryb załatwiania sprawy:
- Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku i z urzędu doręcza przedsiębiorcy (za pośrednictwem poczty) zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
- Organ ewidencyjny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni przesyła do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzedu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  kopię zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej
.
 

Przedsiębiorca proszony jest niezależnie od złożenia wniosku EDG-1 o zgłoszeniesię do Urzędu Skarbowego. 

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2008 r. nastąpiła zmiana kodów PKD 2004 na kody PKD 2007 i zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)  przedsiębiorca zobowiązany jest do przeklasyfikowania zakresu działalności gospodarczej z kodów PKD 2004 na kody PKD 2007 do końca 2009r. 

 

Informacja zatwierdzona przez Emilia Bartos dnia 24.04.2009 9:07
Opublikowana przez Emilia Bartos dnia 24.04.2009 9:07. Odsłon 435, Wersja 5
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony