Terenowe Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

            Zarząd Miejsko Gminny  Zawiązku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Strzelcach Krajeńskich zrzesza przedstawicieli wszystkich członków zwyczajnych z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Strzelce Krajeńskie.

Do kompetencji zarządu gminnego należy:

1)      wykonywanie uchwał zjazdu gminnego oraz zwierzchnika władz Związku,

2)      rozpatrywanie wniosków mających na celu podniesienie stanu ochrony przeciwpożarowej w gminie ,

3)      uchwalenie planów działalności i budżetu oddziału gminnego oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,

4)      ustalanie wysokości składki członkowskiej i sposobu jej podziału,

5)      organizowanie i wspieranie OSP,

6)      ustalenie liczby przedstawicieli OSP na zjazd gminny,

7)      wybieranie i odwoływanie swoich przedstawicieli wchodzących w skład zarządu powiatowego.

W pierwszym kwartale 2006 roku w Ochotniczych  Strażach Pożarnych odbyły się zebrania sprawozdawczo – wyborcze.                   

Z uwagi na to, że OSP jako Stowarzyszenia  są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Zielonej Górze – wysłane zostały wnioski dotyczące wszelkich zmian

Ochotnicze Straże Pożarne działają  na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach /  tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr  79 poz. 855 z późn. zmianami/ oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej / tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 /, a także statutu OSP.

 

Celami i zadaniami Ochotniczych Straży  Pożarnych są:

1)      prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie                      w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,

2)      udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,

3)      informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,

4)      upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej o oświatowej,

5)      działanie na rzecz ochrony środowiska .

 

Na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie działa 10 Stowarzyszeń OSP, w tym 5 jednostek posiada na wyposażeniu samochody pożarnicze a  1 OSP  włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz przy PPUH „ POM” –  Zakładowa OSP.

Charakterystyka poszczególnych OSP.

1.Ochotnicza Straż Pożarna  Bronowice

Skład osobowy  Zarządu OSP:

Prezes                                     Domaradzki Dariusz

Naczelnik                                Domaradzki Franciszek

Sekretarz                                 Maciaszek Dariusz

Skarbnik                                 Ossowski Krzysztof

Gospodarz                              Sosiński Józef

Kronikarz                                Harazińska Bożena

Członek                                   Wołodkiewicz Wiktor

Ogólna liczba członków czynnych                                                                   48

z tego uprawnionych d działań ratowniczo-gaśniczych                               17                   

Liczba członków  Młodzieżowej  Drużyny Pożarniczej                        10

W celu  zapewnienie gotowości bojowej – aktualnie zatrudnionych jest   2 kierowców.

OSP  od 1995 roku  działa w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym  i aktualnie na wyposażeniu posiada dwa ciężarowe  samochody pożarnicze – Star 266 r. produkcji 1987                      oraz przekazany w czwartym kwartale ubiegłego roku nieodpłatnie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich Jelcz r. produkcji 1990                         ( beczkowóz o pojemności 6 tys. litrów wody). Ponadto na wyposażeniu jednostki znajdują się cztery  motopompy, w tym szlamowa i pływająca, piła  do  stali  i betonu  ,  pilarka do drewna , zestaw hydrauliczny nożyco-rozpieracz, pompa hydrauliczna, poduszka wysokociśnieniowa, agregat prądotwórczy, turbowentylator oddymiający, wyciągarka mechaniczna, zestaw ratowniczy R-1 z zestawem szynowym i deską ortopedyczną, walizka I pomocy przedmedycznej, komplet aparatów do ochrony dróg oddechowych, radiostacje samochodowe, nasobne oraz laryngofony – szt. 3. węże W-52   i  W-75,  sprzęt ochrony osobistej dla strażaków oraz system selektywnego alarmowania.

 

2. OSP Bobrówko

Skład osobowy Zarządu:

Prezes                         Czarnuszkiewicz          Stanisław

Naczelnik                    Działek Michał

Sekretarz                     Koza Jerzy

Skarbnik                      Falkowski Bogdan

Gospodarz                   Grześków Roman

Ogólna liczba członków czynnych                                                                   18

z tego uprawnionych do działań ratowniczo-gaśniczych                   9

Liczba członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych                                   20

W celu zapewnienia gotowości bojowej – zatrudnionych jest 2 kierowców.

OSP na wyposażeniu posiada samochód ciężarowy pożarniczy Żuk A 156 B r. prod.1988, dwie motopompy / w tym jedna zakupiona w 2003 roku/, pilarkę do drewna,  radiostacje samochodową oraz sprzęt ochrony osobistej dla strażaków oraz system selektywnego alarmowania.

3. OSP Buszów

Skład zarządu OSP:

Prezes                         Andrzejak Zygmunt

Naczelnik                    Zydor Marek

Sekretarz                     Andrzejak Marcin

Skarbnik                      Andrzejak Karol

Gospodarz                   Popielarski Krzysztof

Ogólna ilość członków czynnych                                                                     20

z tego uprawnionych do działań ratowniczo-gaśniczych                               7

W celu zapewnienia gotowości bojowej zatrudnionych jest 2 kierowców.       

OSP na wyposażeniu posiada samochód ciężarowy ratowniczo gaśniczy Żuk A 11-B –                      w 1999  został wykonany nowy zespół nadwozia pożarniczego typu LSG, dwie motopompy, pilarkę do drewna, węże W-52 i W- 75 , sprzęt ochrony osobistej dla strażaków oraz system selektywnego alarmowania.

 

4. OSP Ogardy

Skład osobowy Zarządu OSP:

Prezes                         Bryk Zygmunt

Naczelnik                    Janicki Krzysztof

Sekretarz                     Nering Ilona

Skarbnik                      Nering Stefan              

Ogólna ilość członków czynnych                                                                     26

z tego uprawnionych do działań ratowniczo-gaśniczych                               6

Liczba członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych                                   10

 

OSP na wyposażeniu posiada samochód specjalny pożarniczy Żuk A 15 – rok prod. 1983, radiostację samochodową,  dwie motopompy, pilarkę do drewna, węże W-52 i W-75,  indywidualny sprzęt osobisty dla strażaków oraz system selektywnego alarmowania.

 

5. OSP Tuczno

Skład osobowy Zarządu OSP:

Prezes                         Rogoziński  Maciej

Naczelnik                    Skupiński Sebastian

Zastępca Naczelnika   Sawicki Czesław

Sekretarz                     Starczyński Krzysztof

Skarbnik                      Małecki Wiesław

Ogólna ilość członków czynnych                                                                     27

z tego  uprawnionych do działań ratowniczo-gaśniczych                  3

OSP na wyposażeniu posiada samochód  pożarniczy Żuk A15  rok produkcji 1970, radiostacje samochodową, motopompę, węże W-52 i W-75  oraz indywidualny sprzęt ochrony osobistej dla strażaków.

6. OSP Lipie Góry

Skład osobowy Zarządu OSP:

Prezes                         Ferens Kamil

Naczelnik                    Ferens Krzysztof

Sekretarz                     Stolarczyk Malwina

Skarbnik                      Staniszewska Marta

Członek                       Adamczewski Tomasz

 

Ogólna ilość członków czynnych                                                                     22

z tego uprawnionych do działań ratowniczo-gaśniczych                  0

Liczba  członków Młodzieżowej  Drużyny Pożarniczej                                    14

Przy OSP działa młodzieżowy zespół taneczny  „Baterfay”.                                        

OSP na wyposażeniu posiada motopompy, Węże W-75 i W-52 oraz indywidualny sprzęt ochrony osobistej strażaka.

7. OSP Pielice

Skład osobowy Zarządu:

Prezes                                     Michalski Leszek

Naczelnik                                Stolarek Henryk

Z-ca Naczelnika                      Olejniczak Czesław

Skarbnik                                 Stolarek Zygfryd

Sekretarz                                 Marczak Leszek                                 

 

Ogólna liczba członków czynnych                                                                   11

z tego uprawnionych do działań ratowniczo-gaśniczych                   2

OSP posiada na wyposażeniu  motopompę, Węże W-52 i W-75, indywidualny sprzęt  ochrony osobistej strażaka.

 

8. OSP Lubicz  - brak przeszkolenia

9. OSP Brzoza – brak przeszkolenia

-zebrania sprawozdawczo-wyborcze nie odbyły się z uwagi na brak zainteresowania zrzeszonych w Stowarzyszeniach  członków .

10. Zakładowa OSP przy PPUH „POM”

Skład osobowy Zarządu OSP:

Prezes                                     Świrepo Jan

Naczelnik                                Marczak Andrzej

Sekretarz                                 Partyka Andrzej

Skarbnik                                 Szcześniak Artur

Gospodarz                              Marciniszyn Andrzej

Członek                                   Gil Stanisław

 Ogółem liczba członków  czynnych                 18

 

 

Informację sporządziła Danuta Kapała - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Informacja zatwierdzona przez dnia 13.09.2007 11:05
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 13.09.2007 11:05. Odsłon 501, Wersja 2
Wersja : 1 2 
Początek strony