Najem mieszkania z zasobów Gminy

NAJEM MIESZKANIA Z ZASOBÓW GMINY

 

Miejsce załatwienia

         Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, tel. 7631130 w. 237

         Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej (pokój nr 37).

 

Wymagane dokumenty

         Wniosek osoby ubiegającej się o przydział mieszkania z zasobów gminy

         Wniosek osoby ubiegającej się o przydział lokalu socjalnego z zasobów gminy

  (druk do pobrania i wypełnienia)

 

Opłaty

         Nie ma

 

Termin załatwienia

         Do 30 dni

 

Tryb odwoławczy

         Wniosek ponownie rozpatrzy Społeczna Komisja Mieszkaniowa, o ile zaistnieją nowe  okoliczności.

 

Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Strzelce Krajeńskie

 

Umowa najmu lokalu na czas nieoznaczony może być zawarta z osobami, które spełniają łącznie następujące warunki:

1.       są pełnoletnie,

2.       zamieszkują i są zameldowani w granicach administracyjnych gminy przez co najmniej  5 lat wstecz od dni wystąpienia z wnioskiem o zawarcie umowy,

3.       nie posiadają samodzielnego mieszkania lub zamieszkują w lokalach jako główni najemcyalbo osoby bliskie, to jest dzieci i rodzice, a powierzchnia mieszkalna na jedną osobę uprawnioną wynosi poniżej 5 m2 ,

4.       dochód miesięczny brutto przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego ze wszystkich źródeł w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę zakwalifikowania wniosku   nie przekracza 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100%    w gospodarstwie wieloosobowym.

 

Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego

 

Najemcą lokalu mieszkalnego może zostać wyłącznie osoba, która spełnia równocześnie poniższe kryteria:

1.       nie ma tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,

2.       zamieszkuje i jest zameldowana w granicach administracyjnych gminy przez co najmniej  5 lat wstecz od dnia wystąpienia z wnioskiem o zawarcie umowy najmu,

3.       zamieszkuje w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej,

4.       dochody brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego w okresie poprzedzającym trzy miesiące nie przekraczały 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 100% najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.

 

Najemcą lokalu socjalnego może zostać wyłącznie osoba, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i której dochód brutto przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego

w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę zakwalifikowania wniosku nie przekracza 100% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i 50% najniższej emerytury

w gospodarstwach wieloosobowych.

 

Podstawa prawna

         Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733).

         Uchwała Nr XXVIII/244/2002 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 lutego 2002  roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu   Gminy Strzelce Krajeńskie, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali.

 

 Załącznik:

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 16.11.2005 13:51
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 16.11.2005 13:51. Odsłon 655, Wersja 1
Wersja : 1 2 3 
Początek strony