Cudzoziemcy - zameldowanie / wymeldowanie do 3 m-c


Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy i wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy

 

 

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

 

Osoba kontaktowa: Inspektor USC Julita Górska

 

Miejsce załatwienia: Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie ul. al. Wolności 48 parter pokój nr 5

 

Telefon kontaktowy: 95 7636305

 

Adres e-mail: ewidencja@strzelce.pl

 

Sposób załatwienia:


Obowiązek zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy i wymeldowania z pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy dotyczy cudzoziemców nie będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA oraz Szwajcarii.
Obowiązek zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy nie dotyczy obywateli polskich i cudzoziemców, których pobyt na terenie Rzeczypospolitej polskiej nie przekracza 14 dni.
Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i niebędący członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej dokonuje ustnie zameldowania na pobyt czasowy na czas nie dłuższy niż okres legalnego pobytu na terytorium RP wynikający z dokumentu potwierdzającego jego prawo pobytu, w organie gminy w obecności właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu najpóźniej w 4 dniu licząc od dnia przybycia.
Po przyjęciu zgłoszenia meldunkowego osoba meldująca się otrzymuje potwierdzenie zameldowania, ważne do czasu upływu terminu zameldowania.
Cudzoziemiec opuszczając miejsce pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy przed upływem czasu zgłoszonego przy zameldowaniu jest obowiązany wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu cudzoziemiec dokonuje ustnie w organie gminy.

 

Miejsce składania/odbioru dokumentów:


Urząd Miejski ul. Al. Wolności 48 parter pokój nr 5

 


WYMAGANE DOKUMENTY:


- paszport lub dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
- dokument potwierdzający prawo pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej np.:
karta pobytu, wiza, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się,
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzje o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, o udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany (nie dotyczy cudzoziemców mogących podróżować do Polski bez wiz, dlatego przy zameldowaniu na okres do 3 miesięcy nie przedstawiają wizy lub innego dokumentu zezwalającego na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej)
- pełnomocnictwo do zameldowania i dowód osobisty pełnomocnika lub inny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości - w przypadku gdy zameldowania dokonuje pełnomocnik

 

Czas realizacji: niezwłocznie

 

Opłaty:


Nie pobiera się opłaty za czynności zameldowania.
Opłata skarbowa w wysokości 17 zł. za pełnomocnictwo na konto:
Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie ul. Al. Wolności 48: 28 8362 0005 0399 1819 2000 0010
Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

 

Tryb odwoławczy: nie przysługuje

 

Uwagi: brak

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz.993 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz.1475)

 

Załączniki: brak

 

Dane osoby, która wytworzyła informację: Inspektor Julita Górska

Dane osoby, która odpowiada za treść: Kierownik USC Bożena Dubel

 

Informacja zatwierdzona przez Julita Górska dnia 18.02.2013 14:40
Opublikowana przez Aleksandra Tracz dnia 18.02.2013 14:40. Odsłon 7, Wersja 2
Wersja : 1 2 
Początek strony