Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego
  Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego należy w szczególności:
1) zgłaszanie i przygotowywanie inicjatyw w sprawie opracowywania studium uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,
2) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie studium uwarunkowań
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów ich zmian,
3) podawanie do publicznej wiadomości o przystąpieniu do sporządzania projektu planu miejscowego i studium uwarunkowań,
4) wykładanie projektów planu miejscowego i studium uwarunkowań do publicznego wglądu,
5) uzgadnianie projektów studium uwarunkowań projektów planu miejscowego z właściwymi organami,
6) dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, które wynikają z realizacji studium uwarunkowań projektów planu miejscowego,
7) udostępnianie projektów studium uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu,
8) (skreślony)
9) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego,
10) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego,
11) wydawanie wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
12) (skreślony)
13) wydzierżawianie gruntów wykorzystywanych rolniczo będących własnością Gminy,
14) prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, w trwały zarząd, użyczenia, darowizny i dzierżawy mienia komunalnego na rzecz osób fizycznych i prawnych,
15) prowadzenie spraw dotyczących ustalania wartości nieruchomości, cen i opłat za ich korzystanie,
16) przygotowywanie propozycji określających zasady nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,
17) prowadzenie spraw dotyczących wykonywania przez Gminę prawa pierwokupu,
18) organizowanie przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste i dzierżawę nieruchomości,
19) prowadzenie spraw dotyczących nabywania nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
20) prowadzenie spraw dotyczących komunalizacji,
21) regulacja stanów prawnych nieruchomości,
22) ustalanie rocznych opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwały zarząd,
23) prowadzenie spraw dotyczących zamiany gruntów,
24) podział i rozgraniczenie nieruchomości,
25) zlecanie wykonania dokumentacji geodezyjnej i szacunkowej,
26) orzekanie o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu i użytkowania,
27) prowadzenie spraw dotyczących rozwiązania umów użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu,
28) prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za przejmowane grunty na rzecz Gminy,
29) prowadzenie spraw związanych z księgami wieczystymi nieruchomości stanowiącymi mienie komunalne,
30) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
31) wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
32) realizacja zadań obronnych obejmujących przede wszystkim przygotowania w budownictwie, zagospodarowaniu przestrzennym oraz zadania związane z ochroną i ewakuacją dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w Gminie na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
33) wydawanie zaświadczeń o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników,
34) naliczane opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości,
35) naliczanie opłat planistycznych z tytułu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 31.05.2012 11:36
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 31.05.2012 11:36. Odsłon 671, Wersja 8
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony