Cudzoziemcy - zameldowanie na pobyt stały i ponad 3 m-c


Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

 

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

 

Osoba kontaktowa: Inspektor USC Julita Górska

 

Miejsce załatwienia: Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie ul. al. Wolności 48 parter pokój nr 5

 

Telefon kontaktowy: 95 7636305

 

Adres e-mail: ewidencja@strzelce.pl

 

Sposób załatwienia:


Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA lub Szwajcarii oraz członek rodziny ww. cudzoziemca jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca pobytu. Cudzoziemiec będący obywatelem innego państwa jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 4 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca pobytu.
Czynności zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu w urzędzie gminy właściwym ze względu na nowe miejsce pobytu osoby. Osoba dokonująca zameldowania na pobyt stały otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne 2 miesiące od dnia wystawienia. Osoba dokonująca zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne do czasu upływu terminu zameldowania.

 

Miejsce składania/odbioru dokumentów:


Urząd Miejski ul. Al. Wolności 48 parter pokój nr 5

 

WYMAGANE DOKUMENTY:


- paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywatela państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii także inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo
- wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego" lub ,,Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące" z potwierdzeniem pobytu w lokalu dokonanym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, akt notarialny, orzeczenie sądu)
- pełnomocnictwo do zameldowania i dowód osobisty pełnomocnika lub inny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości - w przypadku gdy zameldowania dokonuje pełnomocnik
- „zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu" lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu - dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii przy zameldowaniu na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
- karta pobytu, wiza, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się,
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu statusu
uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany - dotyczy obywateli innych państw przy zameldowaniu na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
- dokument potwierdzający prawo stałego pobytu - dotyczy obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii przy zameldowaniu na pobyt stały
- karta pobytu wydana w związku z zezwoleniem na osiedlenie się, zezwolenie na osiedlenie się,
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu statusu
uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany - dotyczy obywateli innych państw przy zameldowaniu na pobyt stały

 

Czas realizacji: niezwłocznie

 

Opłaty:


Nie pobiera się opłaty za czynności zameldowania.
Opłata skarbowa w wysokości 17 zł. za pełnomocnictwo na konto:
Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie ul. Al. Wolności 48: 28 8362 0005 0399 1819 2000 0010
Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

 

Tryb odwoławczy: nie przysługuje

 

Uwagi: brak

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz.993 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz.1475)

 

Załączniki:

Formularz zgłoszenia pobytu stałego
Formularz zgłoszenia pobytu czasowego ponad 3 miesiące

 

Dane osoby, która wytworzyła informację: Inspektor Julita Górska

Dane osoby, która odpowiada za treść: Kierownik USC Bożena Dubel

 

Informacja zatwierdzona przez Julita Górska dnia 18.02.2013 14:38
Opublikowana przez Aleksandra Tracz dnia 18.02.2013 14:38. Odsłon 7, Wersja 3
Wersja : 1 2 3 
Początek strony