Skarbnik

Skarbnik realizuje politykę finansową Gminy i jest głównym księgowym budżetu.
1. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) opracowywanie projektu budżetu oraz bieżący nadzór nad jego wykonaniem,
2) opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
3) nadzór nad prowadzeniem księgowości budżetowej i gospodarki finansowej,
4) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza,
5) organizowanie i kontrolowanie obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie,
6) kierowanie pracą Referatu Finansowo- Budżetowego,
7) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
8) realizacja zadań obronnych obejmujących przede wszystkim przygotowanie budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych w gminie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa,

Informacja zatwierdzona przez dnia 31.05.2012 11:53
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 31.05.2012 11:53. Odsłon 1409, Wersja 6
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony