Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Biuro Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, obronnych i obrony cywilnej

1) Ochrona informacji niejawnych:

a) organizowanie ochrony: ewidencjonowanie, przechowywanie, przetwarzanie, klasyfikowanie i udostępnianie informacji niejawnych,

b) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, ochrona systemów i sieci teleinformatycznych oraz zapewnienie ochrony fizycznej jednostki organizacyjnej,

c) opracowanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,

d) kontrola ochrony informacji niejawnych,

e) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

f) szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,

g) opracowanie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania  i ochrony materiałów,

2) wykonywanie zadań związanych z realizacją świadczeń na rzecz obrony kraju,

3) realizacja zadań związanych z akcją posłańczą,

4) planowanie i nadzorowanie działalności w zakresie obrony cywilnej miasta i gminy,

5) opracowywanie i aktualizowanie przy współudziale referatów oraz zainteresowanych instytucji planów obrony cywilnej, kontrolowanie oraz koordynowanie ich realizacji,

6) organizowanie i aktualizowanie planu świadczeń rzeczowych i osobistych na potrzeby obrony cywilnej miasta i gminy, w tym poszczególnych zakładów pracy,

7) organizowanie i prowadzenie szkolenia, ćwiczeń organów sił OC i ludności w zakresie obrony cywilnej i samoobrony,

8) organizowanie i przygotowywanie a także nadzorowanie systemu wykrywania, analizy i likwidacji skażeń i zakażeń,

9) opracowywanie i kontrolowanie realizacji przedsięwzięć związanych z przyjęciem na terenie miasta i gminy ludności w ramach rozśrodkowania i ewakuacji,

10) organizowanie i przygotowywanie organów sił OC do prowadzenia akcji ratunkowych w rejonach porażeń, a także w rejonach klęsk żywiołowych, katastrof i awarii oraz niesienia pomocy poszkodowanym,

11) organizowanie i branie udziału w odprawach prowadzonych przez szefa OC miasta i gminy z dyrektorami, kierownikami, prezesami w zakresie obrony cywilnej,

12) organizowanie rozbudowy, modernizacji, remontu i konserwacji urządzeń powszechnego ostrzegania i alarmowania,

13) organizowanie bazy technicznej i nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń specjalnych zakwalifikowanych do odkażania i dezaktywacji ludności, zwierząt i sprzętu oraz środków transportu,

14) prowadzenie gospodarki magazynowej i konserwacji sprzętu OC,

15) opracowywanie planów i organizowanie bazy materiałowej w zakresie przygotowania na czas W zastępczych środków ochrony indywidualnej dla ludności Gminy.

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 23.07.2004 9:26
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 23.07.2004 9:26. Odsłon 391, Wersja 1
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony