Burmistrz

Pracą Urzędu kieruje Burmistrz.

1.Burmistrz wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Kierowników Referatów oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.

2.Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Do kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

1)       kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2)       składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem  i udzielanie pełnomocnictw w tym zakresie,

3)       określanie polityki kadrowej i płacowej,

4)       prowadzenie gospodarki finansowej Gminy,

5)       udzielanie pełnomocnictw procesowych,

6)       zatwierdzanie zakresu czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu,

7)       dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu i udzielanie upoważnień w tym zakresie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 29.03.2007 7:49
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 29.03.2007 7:49. Odsłon 4403, Wersja 2
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony