Referat Finansowo - Budżetowy

Do zadań Referatu Finansowo-Budżetowego należy w szczególności:

1) prowadzenie gospodarki finansowej Gminy,

2) opracowywanie projektu uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu,

3) wykonywanie budżetu uchwalonego przez Radę,

4) dokonywanie zmian w budżecie,

5) opracowywanie projektów wieloletnich planów finansowania zadań,

6) dokonywanie okresowych analiz wykonania planu i budżetu oraz opracowywania materiałów w tym zakresie dla potrzeb Rady i Burmistrza,

7) sprawowanie kontroli gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie gospodarowania środkami pieniężnymi,

8) nadzorowanie i kontrolowanie gospodarki finansowej jednostek pomocniczych,

9) prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz windykacja podatków i innych należności na rzecz Gminy,

10) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,

11) prowadzenie spraw związanych z ulgami, odroczeniami i umorzeniami w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,

12) pobór i ewidencjonowanie opłat z tytułu użytkowanie wieczystego,

13) kontrola podatkowa w zakresie określonym odrębnymi przepisami,

14) prowadzenie spraw kasowych,

15) obsługa finansowa jednostek pomocniczych,

16) prowadzanie rachunkowości gminnych funduszy celowych, obsługa kredytów bankowych i pożyczek z funduszy pozabudżetowych,

17) obsługa finansowa programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,

18) planowanie i realizacja wydatków osobowych Urzędu,

19) prowadzenie ewidencji podatku VAT i jego rozliczanie z Urzędem Skarbowym,

20) wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,

21) prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,

22) prowadzenie dokumentacji finansowej dodatków mieszkaniowych,

23) prowadzenie dokumentacji finansowej dotyczącej robót publicznych oraz rozliczeń z tego tytułu z Powiatowym Urzędem Pracy,

24) nadzór nad prowadzonymi inwentaryzacjami składników majątkowych w Urzędzie i ich rozliczenie,

25) sporządzanie zaświadczeń o wysokości zarobków dla celów emerytalno-rentowych oraz o stanie majątkowym i rodzinnym dla podatników i jednostek organizacyjnych Gminy,

26) organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie,

27) współdziałanie z NIK, urzędami skarbowymi, izbą skarbową oraz innymi organami powołanymi do ścigania i zwalczania przestępczości gospodarczej.

Informacja zatwierdzona przez dnia 23.07.2004 9:18
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 23.07.2004 9:18. Odsłon 565, Wersja 1
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony