Zamiana mieszkań

ZAMIANA  MIESZKAŃ

 

Miejsce załatwienia

         Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, tel. 7631130 w. 237

         Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej (pokój nr 37).

 

Zamiana mieszkań

Gmina realizuje zamianę mieszkań:

1.       pomiędzy najemcami lokali należących do zasobu gminy,

2.       pomiędzy najemcami lokali należących do zasobu gminy a najemcami zajmującymi lokale w innych zasobach,

3.       polegającą na dostarczeniu lokalu wolnego w zamian za lokal zajmowany dotychczas przez najemcę w następujących przypadkach:

         jeżeli najemca przekazuje do dyspozycji gminny lokal, w którym następuje nadwyżka stanowiąca co najmniej jeden pokój,

         gdy za zamianą przemawiają różne względy zdrowotne, m. in. dostosowanie mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych, szczególnie dotyczy to osób z widocznym kalectwem.

 

Wymagane dokumenty

         Wniosek osoby / osób ubiegających się o zamianę (druk do pobrania i wypełnienia - Wniosek_zamiana_mieszkania.doc)

 

Opłaty

         Nie ma

 

Termin załatwienia

         Do 30 dni

 

Tryb odwoławczy

         Wniosek ponownie rozpatrzy Społeczna Komisja Mieszkaniowa, o ile zaistnieją nowe okoliczności.

 

Podstawa prawna

         Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie  gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz.733).

         Uchwała Nr XXVIII/244/2002 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 lutego 2002  roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu  Gminy Strzelce Krajeńskie, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali.

 

 Załącznik:

Wniosek_zamiana_mieszkania.doc

Informacja zatwierdzona przez dnia 25.11.2010 9:59
Opublikowana przez Łukasz Sitarz dnia 26.11.2010 13:25. Odsłon 479, Wersja 3
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony