Sekretarz

 

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1)       zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu:

a)      koordynacja działań oraz przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu,

b)      nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał i zarządzeń,

c)      nadzór nad przestrzeganiem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej,

d)      nadzór nad dyscypliną pracy w Urzędzie,

e)      usprawnianie pracy Urzędu i nadzór nad doskonaleniem kadr,

f)        sprawowanie nadzoru nad komputeryzacją i informatyzacją Urzędu,

2)      kierowanie pracą Referatu Ogólno-Organizacyjnego,

3)      koordynowanie i organizowanie spraw związanych z wyborami, referendami i spisami,

4)     realizacja zadań obronnych obejmujących przede wszystkim przygotowanie aktów prawnych Burmistrza w związku z wprowadzeniem wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz sprawowanie w tym czasie nadzoru nad jednostkami podległymi Burmistrzowi, na które nałożono zadania obronne oraz przyjętymi w sytuacji zagrożenia państwa od organów centralnej administracji rządowej.

2. Przy wykonywaniu swych kompetencji i zadań Sekretarz działa w granicach określonych pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 29.03.2007 8:49
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 29.03.2007 8:49. Odsłon 1690, Wersja 4
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony