Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
 Do zadań Biura Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, należy w szczególności:
1) ochrona informacji niejawnych:
a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,
b) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
c) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
d) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
e) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,
f) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
2) opracowywanie i aktualizowanie obowiązującej dokumentacji z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej,
3) prowadzenie rejestru i realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony na terenie gminy,
4) prowadzenie kontroli jednostek podległych i podporządkowanych Burmistrzowi w zakresie realizacji zadań obronnych,
5) planowanie i organizowanie szkoleń i ćwiczeń obronnych,
6) nadzór nad zabezpieczeniem awaryjnych źródeł zasilania w energię elektryczną na potrzeby obronne,
7) koordynowanie wykonywania przez komórki organizacyjne Urzędu zadań obronnych oraz nadzór nad ich realizacją,
8) przygotowanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania,
9) organizacja, przygotowanie do działania formacji Obrony Cywilnej,
10) organizacja zaciemnienia miasta i gminy oraz podległych zakładów pracy,
11) przygotowanie budowli ochronnych i urządzeń specjalnych dla załogi Urzędu i jednostek podległych,
12) organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz ćwiczeń z formacjami OC,
13) prowadzenie szkolenia dla ludności z zakresu obrony cywilnej,
14) prowadzenie magazynu sprzętu OC,
15) opracowanie, utworzenie i aktualizowanie „Gminnego Zespołu Reagowania",
16) utworzenie i aktualizowanie bazy danych „ARCUS",
17) organizowanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności,
18) monitorowanie zagrożeń na terenie Gminy,
19) prowadzenie akcji ratunkowej w czasie wystąpienia stanu klęski żywiołowej,
20) współdziałanie z sąsiednimi Gminnymi Zespołami Reagowania,
21) prowadzenie treningów systemu powszechnego ostrzegania ludności o zagrożeniach,
22) realizacja zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, obejmujących przygotowania związane z:
a) ochroną informacji niejawnych i obiegiem dokumentów oraz zabezpieczeniem systemów i sieci teleinformatycznych na stanowisku kierowania Burmistrza,
b) realizacją zadań z zestawu działu: sprawy wewnętrzne, powszechna mobilizacja, wykorzystanie ewidencji ludności na potrzeby administracji wojskowej i Sił Zbrojnych RP oraz z zestawu działu: ochrona dziedzictwa narodowego w gminie.
23) prowadzenie archiwum zakładowego.
Informacja zatwierdzona przez dnia 31.05.2012 11:38
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 31.05.2012 11:38. Odsłon 391, Wersja 7