Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej
ZAPRZESTANIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Podstawa prawna:
- art. 7e ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101 poz. 1178 ze zmianami)

Tryb składania wniosku:
-
jako formularz papierowy przyniesiony przez samego przedsiębiorcę albo jego pełnomocnika
- jako formularz papierowy, przesłany listem poleconym, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy na adres:
Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. 
Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Al. Wolności 48
66-500 Strzelce Kraj.
tel. 095 7636337


Wzór wniosku określiła w drodze Rozporządzenia Rada Ministrów (Dz. U. z 2009r. Nr 50 poz. 399)

Opłaty:
Wykreślenie z ewidencji nie podlega opłacie.

Tryb załatwiania sprawy:
- Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku i z urzędu doręcza przedsiębiorcy (za pośrednictwem poczty) zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Tryb odwoławczy:
- Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 

Informacja zatwierdzona przez Emilia Bartos dnia 24.04.2009 8:51
Opublikowana przez Emilia Bartos dnia 24.04.2009 8:51. Odsłon 360, Wersja 5