Plan pracy Rady Miejskiej

PLAN PRACY
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH  KRAJEŃSKICH 
NA 2013 ROK

 

S T Y C Z E Ń

Lp.

Tematyka, przedmiot obrad

Odpowiedzialny

Współodpowiedzialni

Zaproszeni goście

 

 

1.

Sprawozdanie  z działalności gazety samorządowej "Ziemia Strzelecka"za 2012 rok

Redaktor Naczelny "Ziemi Strzeleckiej"

Strzelecki Ośrodek Kultury

 

Redaktor Naczelny "Ziemi Strzeleckiej"

2.

Sprawozdanie z realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  za 2012rok

Burmistrz

Pełnomocnik ds. ochrony zdrowia           i patologii społecznej

 

3.

Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej za 2012 rok

Dyrektor WTZ

Burmistrz

Dyrektor WTZ

 

L U T Y

Lp.

Tematyka, przedmiot obrad

Odpowiedzialny

Współodpowiedzialni

Zaproszeni goście

1.

Zatwierdzenie  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia    w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 01.04.2013 r. do 31.03.2014r.

Burmistrz Strzelec Krajeńskich

Prezes PGK

 

Prezes PGK

2.

Sprawozdanie  z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej za 2012  rok

Przewodniczący stałych Komisji

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 

M A R Z E C

Lp.

Tematyka, przedmiot obrad

Odpowiedzialny

Współodpowiedzialni

Zaproszeni goście

 

1.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2012

Burmistrz Strzelec Krajeńskich

 

 

2.

Informacja o stanu porządku i bezpieczeństwa publicznegow gminie Strzelce Krajeńskie

- Burmistrz Strzelec Kraj.
- Komendant KPP w Strzelcach Kraj.

 

 

Komendant KPP w Strzelcach Krajeńskich

 

K W I E C I E Ń

Lp.

Tematyka, przedmiot obrad

Odpowiedzialny

Współodpowiedzialni

Zaproszeni goście

1.

Sprawozdanie  roczne   z wykonania  budżetu  gminy za 2012 rok 

Burmistrz Strzelec Krajeńskich

Jednostki podległe

 

2.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminy Strzelce Krajeńskie za 2012 rok

Burmistrz Strzelec Krajeńskich

Jednostki podległe

 

3.

 

Informacja o stanie mienia gminy Strzelce Krajeńskie  na dzień  31 grudnia 2012 roku

Burmistrz Strzelec Krajeńskich

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w  Strzelcach Kraj.

Prezes PGK w  Strzelcach Kraj.

4.

Informacja w sprawie stanu zasobów lokalowych gmin y  na dzień 31 grudnia 2012r.

Burmistrz Strzelec Krajeńskich

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w  Strzelcach Kraj.

Prezes PGK w  Strzelcach Kraj.

 

M A J

Lp.

Tematyka, przedmiot obrad

Odpowiedzialny

Współodpowiedzialni

Zaproszeni goście

 

1.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania  finansowego  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Przewodniczący Rady Miejskiej

- Komisja Rewizyjna
- Komisja Budżetowa
- Komisja Spraw Społ.

 

2.

Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Krajeńskich

Przewodniczący Rady Miejskiej

- Komisja Rewizyjna
- Komisja Budżetowa
- Komisja Spraw Społ.

 

 

C Z E R W I E C

Lp.

Tematyka, przedmiot obrad

Odpowiedzialny

Współodpowiedzialni

Zaproszeni goście

 

1.

Informacja z działalności  oraz uzyskanego wyniku finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej za 2012 rok

Prezes PGK

Burmistrz Strzelec Krajeńskich

Prezes PGK

 

2.

Informacja z przygotowania Gminy Strzelce Krajeńskie do pełnego  wdrożenia nowych przepisów gospodarki odpadami komunalnymi

 

 

 

 

S I E R P I E Ń

Lp.

Tematyka, przedmiot obrad

Odpowiedzialny

Współodpowiedzialni

Zaproszeni goście

 

1.

Informacja o stanie oświaty gminnej i przygotowania placówek oświatowych na rok szkolny 2013/2014

Dyrektor ZWO

Burmistrz Strzelec Krajeńskich

 

 

 

W R Z E S I E Ń

Lp.

Tematyka, przedmiot obrad

Odpowiedzialny

Współodpowiedzialni

Zaproszeni goście

1.

Informacja o  przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013roku.

Burmistrz Strzelec Kraj.

Jednostki podległe

 

2.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  za I półrocze 2013 roku   

Burmistrz Strzelec Kraj.

 

 

3.

 

Informacja z zakresu ochrony przeciwpożarowej Gminy Strzelce Krajeńskie

Burmistrz Komendant PPSP w Strzelcach Kraj.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Komendant PPSP w Strzelcach Kraj Prezes OSP

 

P A Ź D Z I E R N I K

Lp.

Tematyka, przedmiot obrad

Odpowiedzialny

Współodpowiedzialni

Zaproszeni goście

 

 

1.

Podjęcie uchwał w sprawach:
- podatków i opłat lokalnych

Burmistrz Strzelec Kraj.

 

 

 

2.

 

Informacja  o stanie wdrożenia  Systemu Gospodarki Odpadami  w Gminie Strzelce Krajeńskie w świetle przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.   o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku  w gminach oraz niektórych innych ustaw  i realizacji zadań przez Celowy Związek Gmin SGO5

- Burmistrz

Strzelec Kraj.

- Celowy Związek Gmin SGO5

 

 

 

L I S T O P A D

Lp.

Tematyka, przedmiot obrad

Odpowiedzialny

Współodpowiedzialni

Zaproszeni goście

 

 

1.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Strzelce Krajeńskie za rok szkolny 2012/2013

- Burmistrz Strzelec Kraj.

Dyrektor ZWO

 

2.

Informacja Powiatu Strzelecko-Drezdenckiego  z realizacji zawartego porozumienia dotyczącego prowadzenia przedszkola specjalnego w Strzelcach Krajeńskich

Zarząd Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

Burmistrz Strzelec Krajeńskich

 

3.

 

Uchwalenie programu współpracy  Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowym  i innymi podmiotami w 2013 rok

Burmistrz Strzelec Kraj.

 

 

 

G R U D Z I E Ń

Lp.

Tematyka, przedmiot obrad

Odpowiedzialny

Współodpowiedzialni

Zaproszeni goście

1.

Uchwalenie budżetu gminy na 2014 rok

Burmistrz

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

2.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia   programu profilaktyki   rozwiązywania problemów alkoholowych miasta i gminy na 2014 rok.

Burmistrz Strzelec Kraj.

Pełnomocnik ds. ochrony zdrowia           i patologii społecznej

 

3.

Zatwierdzenie planów pracy  na rok 2014:

  • - Rady Miejskiej
  • - Komisji Rady

Przewodnicząca Rady Miejskiej Przewodniczący Komisji Rady

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 07.01.2013 14:22
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 07.01.2013 14:22. Odsłon 1418, Wersja 15
Wersja :   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Początek strony