Burmistrz

Þ    Burmistrz kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa ponosząc odpowiedzialność za wyniki jego pracy, zapewnia warunki    praworządnego i efektywnego funkcjonowania Urzędu.

Þ    Burmistrz dokonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

Þ    Burmistrz kieruje Urzędem poprzez wydawanie zarządzeń oraz poleceń służbowych.

Þ    Burmistrz kieruje pracą przy pomocy zastępcy, sekretarza, skarbnika oraz kierowników referatów.

 

Þ    Burmistrz powołuje zastępcę burmistrza.

Þ     Burmistrza, w czasie jego nieobecności zastępuje zastępca, w zakresie udzielonego upoważnienia.

Þ    Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Gminy jest sprawowany przez burmistrza przy pomocy właściwych referatów.

 

Þ    Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy:

 

Ø      Referatem Ogólno-Organizacyjnym,               

Ø      Referatem Finansowo – Budżetowym,

Ø      Referatem Spraw Obywatelskich,

Ø       Wieloosobowym stanowiskiem do spraw obsługi Rady Miejskiej, burmistrza i jednostek pomocniczych,

Ø      Urzędem Stanu Cywilnego,

Ø      Biurem Pełnomocnika do spraw informacji niejawnych, obronnych i obrony cywilnej,

Ø      Samodzielnym stanowiskiem pracy radcy prawnego,

Ø       Zespołem Wychowawczo – Oświatowym.

 

                        

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 20.05.2005 12:21
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 20.05.2005 12:21. Odsłon 4403, Wersja 1
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony