Referat Finansowo - Budżetowy

 

Do zadań Referatu Finansowo-Budżetowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości budżetu i gospodarki finansowej Gminy,
 2. przygotowywanie projektu uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 3. finansowe wykonywanie budżetu uchwalonego przez Radę,
 4.  wnioskowanie o dokonanie zmian w budżecie,
 5. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej
 6. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 7. dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 8. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 9. opracowywanie projektów wieloletnich planów finansowania zadań w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 10. dokonywanie okresowych analiz wykonania planu i budżetu oraz opracowywania materiałów w tym zakresie dla potrzeb Rady i Burmistrza,
 11. sprawowanie kontroli jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie realizacji wydatków określonych w ich budżecie,
 12. nadzorowanie i kontrolowanie gospodarki finansowej jednostek pomocniczych,
 13. prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz windykacja podatków i innych należności na rzecz Gminy,
 14. prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,
 15. prowadzenie spraw związanych z ulgami, odroczeniami i umorzeniami w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,
 16. pobór i ewidencjonowanie opłat z tytułu użytkowanie wieczystego oraz innych umów cywilnoprawnych,
 17. kontrola podatkowa w zakresie określonym odrębnymi przepisami,
 18. prowadzenie obsługi kasowej budżetu,
 19. obsługa finansowa jednostek pomocniczych,
 20. prowadzanie rachunkowości gminnych funduszy celowych, obsługa kredytów bankowych i pożyczek z funduszy pozabudżetowych,
 21. obsługa finansowa programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 22. planowanie i realizacja wydatków osobowych Urzędu,
 23. prowadzenie ewidencji podatku VAT i jego rozliczanie z Urzędem Skarbowym,
 24. wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,
 25. prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 26. prowadzenie dokumentacji finansowej dodatków mieszkaniowych,
 27. prowadzenie dokumentacji finansowej dotyczącej robót publicznych oraz rozliczeń z tego tytułu z Powiatowym Urzędem Pracy,
 28. nadzór nad prowadzonymi inwentaryzacjami składników majątkowych w Urzędzie i ich rozliczenie,
 29. prowadzenie ksiąg inwentarzowych majątku trwałego i wyposażenia Urzędu,
 30. sporządzanie zaświadczeń o wysokości zarobków dla celów emerytalno-rentowych oraz o stanie majątkowym i rodzinnym dla podatników i jednostek organizacyjnych Gminy,
 31. współdziałanie z NIK, urzędami skarbowymi, izbą skarbową oraz innymi organami powołanymi do ścigania i zwalczania przestępczości gospodarczej.
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 05.06.2008 11:47
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 05.06.2008 11:47. Odsłon 565, Wersja 5
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony