Samodzielne stanowisko pracy radcy prawnego

Do zadań Samodzielnego stanowiska pracy radcy prawnego należy w szczególności:

 1. opiniowanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,
 2. opiniowanie wzorów pełnomocnictw lub upoważnień udzielanych przez Burmistrza
 3. dbałość o zgodne z przepisami prawa działanie Urzędu,
 4. sporządzanie opinii prawnych w sprawach wnoszonych przez pracowników,
 5. opiniowanie umów i innych oświadczeń woli Gminy, które mogą powodować powstanie zobowiązań pieniężnych
 6. udzielanie porad prawnych dotyczących obowiązującego prawa oraz informacji o kierunkach w orzecznictwie na potrzeby pracowników Urzędu,
 7. uczestniczenie w prowadzonych przez Urząd rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,
 8. nadzór nad egzekucją należności,
 9. występowanie w charakterze pełnomocnika Urzędu w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającym,
 10. sprawowanie zastępstwa procesowego,
 11. pomoc w redagowaniu pism, których treść może mieć wpływ na wynik ewentualnego procesu,
 12. udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa jednostkom organizacyjnym Gminy.

Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 19.06.2008 12:00
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 19.06.2008 12:00. Odsłon 257, Wersja 4
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony