Przepisanie prawa najmu lokalu po śmierci dotychczasowego najemcy

ZASADY POSTĘPOWANIA W STOSUNKU DO OSÓB POZOSTAŁYCH W LOKALU PO ŚMIERCI NAJEMCY

Miejsce załatwienia

 • Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, tel. 95/ 763 63 46

 • Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej (pokój nr 37).

Postępowanie

 1. W stosunku do osób pozostałych w lokalu po śmierci najemcy zastosowanie mają przepisy art. 691 Kodeksu cywilnego.

  • W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

  • Wymienione osoby wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

  • W razie braku osób wymienionych stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.

 2. Osoby, które pozostały w lokalu po śmierci najemcy, a nie wstąpiły w najem na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego, obowiązane są do opuszczenia, opróżnienia lokalu i przekazania go wynajmującemu w terminie 30 dni od śmierci najemcy z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  • Wynajmujący może w szczególnych przypadkach przedłużyć termin do opuszczenia i opróżnienia lokalu o którym mowa w ust. 1 maksymalnie do 6 - ciu miesięcy.

 3. Burmistrz Strzelec Krajeńskich, po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu z wnukami najemcy, które nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy, jeżeli faktycznie zamieszkiwały w tym lokalu, zgodnie z potwierdzeniem wynajmującego przez okres co najmniej 5 lat przed śmiercią najemcy i nie posiadają tytułuprawnego do innego lokalu. 

Podstawa prawna:

 •  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 31 poz. 266 ze zmianami).            

 • Uchwała Nr XL/273/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

Informacja zatwierdzona przez Miąskiewicz Agnieszka dnia 01.12.2010 10:24
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 01.12.2010 10:24. Odsłon 407, Wersja 6
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony