Wydzierżawianie i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzelce Krajeńskie

    Wydzierżawianie i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzelce Krajeńskie.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o wydzierżawienie: druk  w załączeniu
  2. Załącznik graficzny.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Przed złożeniem podania można zgłosić się do pokoju nr 32 (II piętro ) w celu  uzyskania informacji dotyczącej wnioskowanej nieruchomości.

1. Wydzierżawianie (najem) gruntów na czas określony do lat 3 (trzech)

Wizja lokalna w terenie. Decyzja Burmistrza Strzelec Krajeńskich o przeznaczeniu nieruchomości do wydzierżawienia.

Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń przy tut. Urzędzie oraz zamieszcza w gazecie lokalnej „Ziemia Strzelecka", na stronie internetowej Urzędu, tj. http://www.strzelce.pl/.

W przypadku wpłynięcia kilu podań na tę samą nieruchomość - po upływie ww. okresu ogłoszony zostaje przetarg na dzierżawę, który podlega publikacji na okres 30 (trzydziestu ) dni  w sposób zamieszczony wyżej.

 

2. Wydzierżawianie (najem)gruntów na czas określony powyżej lat 3 (trzech ) oraz na czas nieokreślony ;

1) Wizja lokalna w terenie. Decyzja Burmistrza Strzelec Krajeńskich o przeznaczeniu nieruchomości do wydzierżawienia.

Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń przy tut. Urzędzie oraz zamieszcza w gazecie lokalnej „Ziemia Strzelecka", na stronie internetowej Urzędu, tj. http://www.strzelce.pl

Po okresie jw. sporządza się ogłoszenie o przetargu. Ogłoszenie to podlega publikacji na okres 30 ( trzydziestu ) dni w sposób wyżej opisany.

2) W szczególnych przypadkach za zgodą Rady Miejskiej wyrażonej w formie uchwały  nieruchomość może być wydzierżawiona w drodze bezprzetargowej.

 

3. Przedłużenie umów dzierżaw (najmu) następuje na wniosek dzierżawcy po wyrażenia zgody przez Burmistrza oraz po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej wyrażonej w formie uchwały na sesji RM.

( Ponadto sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Wykaz ten podaje się do publicznej wiadomości  się na okres 21 dni w sposób określony wyżej.)

Sprawy wymienione w punktach 1-3 załatwiane są w drodze umowy dzierżawy (najmu) podpisywanej przez obie strony, tj. Wydzierżawiającego i Dzierżawcę.

 

Terminy  załatwiania spraw

  1. W przypadku wydzierżawienia gruntu po raz pierwszy okres załatwienia podania wynosi: 1-2,5 miesiąca.
  2. W przypadku przedłużenia dzierżawy: 1,5-2 miesięcy.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt informacji tut. urzędu - pokój nr 3 ( parter).

 

 Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej - ustawa o opłacie skarbowej ( Dz.U.06.225.1635)

 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Gospodarki  Przestrzennej i Mienia Gminnego
pokój nr 32,II piętro
tel.nr  095 7636332
e-mail: przetargi@strzelce.pl

 

 

Przepisy  prawne:

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.10.102.651)
  2. Ustawa o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591)
  3. Zarządzenia Burmistrza w sprawie określenia minimalnych stawek czynszów.
  4. Zarządzenie nr 0152/21/2009 Burmistrza Strzelec Krajeńskich w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania przetargów  na najem, dzierżawę i użytkowanie nieruchomości będących własnością Gminy Strzelce Krajeńskie.

 

Załączniki:

Wniosek o dzierżawę

Informacje sporządziła Ewa Gierczyńska

Informacja zatwierdzona przez Ewa Gierczyńska dnia 07.11.2011 12:28
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 07.11.2011 12:30. Odsłon 174, Wersja 1
Wersja : 1 2 
Początek strony