Wykaz stanowisk
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.20.2012  Burmistrza Strzelec Krajeńskichz dnia 1 marca 2012r.   

 

LP.
 WYkaz STANOWISK Urzędniczych LICZBA ETATÓW
I.   2
1. Burmistrz 1
2. Zastępca Burmistrza 1
II. REFERAT OGÓLNO - ORGANIZACYJNY 9
1. Sekretarz - Kierownik Referatu 1
2. Stanowisko pracy do spraw kadr 1
3. Stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu 1
4. Stanowisko pracy do spraw obsługi interesanta 1
5. Stanowisko pracy do spraw ogólno-organizacyjnych 1
6. Stanowisko pracy do spraw ogólno-gospodarczych 1
7. Stanowisko pracy do spraw ochrony zdrowia i patologii społecznych 1
8. Stanowisko pracy do spraw obsługi Rady 1
9. Informatyk 1
III. REFERAT FINANSOWO – BUDŻETOWY 9
1. Skarbnik - Kierownik Referatu 1
2. Z-ca Skarbnika 1
3. Stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej 1
4. Stanowisko pracy do spraw księgowości podatkowej 1
5. Stanowisko pracy do spraw podatku rolnego na terenie wiejskim 1
6. Stanowisko pracy do spraw podatku od nieruchomości od osób prawnych, środków transportowych, podatku rolnego 1
7. Stanowisko pracy do spraw podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wieczystego użytkowania i opłaty skarbowej 1
8. Stanowisko pracy do spraw windykacji zobowiązań podatkowych 1
9. Stanowisko pracy do spraw fakturowania i rozliczania podatku VAT 1
IV. REFERAT Gospodarki Komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa 7
1. Kierownik Referatu 1
2. Stanowisko pracy do spraw gospodarki komunalnej 1
3. Stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska 1
4. Stanowisko pracy do spraw drogownictwa 1
5. Stanowisko pracy do spraw gospodarki mieszkaniowej 1
6. Stanowisko pracy do spraw ewidencji działalności gospodarczej 1
7. Stanowisko pracy do spraw rolnych 1
V. REFERAT inwestycji i rozwoju gminy 6
1. Kierownik Referatu 1
2. Stanowisko pracy do spraw przygotowania inwestycji i remontów 1
3. Stanowisko pracy do spraw zamówień publicznych 1
4. Stanowisko do spraw promocji i współpracy z zagranicą 1
5. Stanowisko pracy do spraw rozwoju turystyki i rekreacji 1
6. Stanowisko pracy do spraw kultury fizycznej i sportu 1
VI. REFERAT GOSPODARKI przestrzennej i mienia gminnego 7
1. Kierownik Referatu 1
2. Stanowisko pracy do spraw budownictwa 3
3. Stanowisko pracy do spraw obrotu nieruchomościami 3
VII. URZĄD STANU CYWILNEGO 4
1. Kierownik USC 1
2. Zastępca Kierownika USC 1
3. Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności 1
4. Stanowisko pracy do spraw dowodów osobistych 1
VIII. Audytor Wewnętrzny 1
IX. Doradca 1
X. Samodzielne stanowisko pracy radcy prawnego 1
XI. Biuro Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych 1
  

 

LP.
 WYkaz STANOWISK Obsługi LICZBA ETATÓW
  REFERAT OGÓLNO - ORGANIZACYJNY 8,5
1. Konserwator 1
2. Kierowca 1
3. Goniec 1
4. Sprzątaczka 2
5. Dozorca na świetlicy wiejskiej 3,5
Informacja zatwierdzona przez dnia 11.05.2012 12:45
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 11.05.2012 12:45. Odsłon 3186, Wersja 8
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony