Najem mieszkania z zasobów Gminy

NAJEM MIESZKANIA Z ZASOBÓW GMINY

 

Miejsce załatwienia

    Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu

      Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, tel. 95 7636346

    Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej (pokój nr 37).

 

Wymagane dokumenty

    Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy.

-     Zaświadczenie o dochodach osiąganych w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

 

Załącznik nr 2 – Wniosek

 

Postępowanie

Wnioski przyjmowane są codziennie w godzinach pracy urzędu.

Wnioski złożone do 30 czerwca danego roku rozpatrywane będą przy sporządzaniu listy wniosków zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na rok następny.

Wnioski złożone po 30 czerwca będą rozpatrywane podczas sporządzania listy na kolejny rok. Np. wniosek złożony przed 30 czerwca 2010 r. zostanie rozpatrzony przy tworzeniu listy na rok 2011, a wniosek złożony po 30 czerwca będzie rozpatrywany przy tworzeniu listy na rok 2012.

Listy osób i rodzin zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu sporządza się w miesiącu grudniu każdego roku kalendarzowego na rok następny i po zatwierdzeniu przez Burmistrza Strzelec Krajeńskich podaje się do publicznej wiadomości w okresie od 15 stycznia do 15 lutego roku następnego.

Umieszczenie na liście nie rodzi zobowiązań Gminy do zawarcia umowy najmu lokalu w stosunku do wszystkich osób w danym roku, gdyż uzależnione to będzie od ilości uzyskanych wolnych lokali. Osoby, rodziny, które nie otrzymają skierowania do zawarcia umowy najmu w danym roku kalendarzowym podlegają ponownej weryfikacji przy sporządzaniu list przydziału na następny rok po ponownym złożeniu wniosku.

 

Tryb odwoławczy

            Wniosek ponownie rozpatrzy Społeczna Komisja Mieszkaniowa, o ile zaistnieją nowe okoliczności.

 

Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego

 

Najemcą lokalu mieszkalnego może zostać wyłącznie osoba, która spełnia równocześnie poniższe kryteria:

1.         zamieszkuje w granicach administracyjnych gminy;

2.         nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu, a w przypadku małżonków żadnemu z nich nie przysługuje tytuł prawny do lokalu;

3.         spełnia kryteria dochodowe i zagęszczenia zawarte w złączniku nr 1.

 

Załącznik nr 1 – Kryteria punktowe

 

Najemcą lokalu socjalnego może zostać wyłącznie osoba spełniająca powyższe kryteria, a także której dochód brutto przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 75 % w gospodarstwie jednoosobowym oraz powierzchnia mieszkalna nie przekracza 5 m2 na osobę.

 

Podstawa prawna

            Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 31 poz. 266 ze zmianami).

            Uchwała Nr XL/273/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

 

Informacja zatwierdzona przez Agnieszka Miąskiewicz dnia 11.06.2010 14:01
Opublikowana przez Łukasz Sitarz dnia 11.06.2010 14:01. Odsłon 655, Wersja 3