Zamiana mieszkań

ZAMIANA MIESZKAŃ 

Miejsce załatwienia

 • Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, tel. 95/ 763 63 46
 • Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej (pokój nr 37).

 Wymagane dokumenty
 • Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego
 Postępowanie

 

Zamiana mieszkań odbywa się pomiędzy najemcami przy ich równoczesnej woli dokonania zamiany i za zgodą Gminy. 

Gmina realizuje zamianę mieszkań: 

 •   pomiędzy najemcami lokali należących do zasobu gminy,
 • pomiędzy najemcami lokali należących do zasobu gminy a najemcami zajmującymi lokale w innych zasobach,
 • o niskim standardzie na lokal o wyższym standardzie, jeżeli najemca gwarantuje płatność czynszu,
 • socjalnych tylko na socjalne,
 • polegającą na dostarczeniu lokalu wolnego w zamian za lokal zajmowany dotychczas przez najemcę w następujących przypadkach:
  • jeżeli najemca przekazuje do dyspozycji gminny lokal, w którym następuje nadwyżka stanowiąca co najmniej jeden pokój,
  • gdy za zamianą przemawiają różne względy zdrowotne, potwierdzone orzeczeniem lekarskim, wymagające dostosowania lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu lub trwałą chorobą wymagającą odrębnego pomieszczenia.
 Gmina odmawia zezwolenia na dokonanie zamiany jeżeli;
 •  w następstwie dokonania zamiany zostałby wynajęty lokal, w którym na członka gospodarstwa domowego przypadałoby mniej niż 5m2 powierzchni mieszkalnej,
 •  najemca lub jego małżonek posiada tytuł prawny do zajmowania więcej niż jednego lokalu (domu) mieszkalnego
 •  najemca lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy zalega z opłatą należności z tytułu czynszu najmu i innych opłat związanych z użytkowaniem lokalu powyżej 3 miesięcy.
  Podstawa prawna
 •  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 31 poz. 266 ze zmianami).
 • Uchwała Nr XL/273/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
Załącznik - Wniosek 
Informacja zatwierdzona przez dnia 30.11.2010 13:01
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 30.11.2010 13:01. Odsłon 479, Wersja 5
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony