Wymeldowanie

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce

 pobytu stałego

lub

czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się

 

Adres e-mail: kierownikusc@strzelce.pl

 

Termin załatwienia sprawy: 


 

Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

 

Osoba kontaktowa: Kierownik USC Bożena Dubel

 

Miejsce załatwienia:

 

Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie ul. al. Wolności 48 parter pokój nr 10

 

Telefon kontaktowy: 95 7636310

 

Sposób załatwienia:


Po wniesieniu podania organ wyznacza termin rozprawy administracyjnej.
Po przeprowadzonym postępowaniu dowodowym organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania.

 

Miejsce składania/odbioru dokumentów:


Urząd Miejski ul. Al. Wolności 48 parter pokój nr 10

 

Wymagane dokumenty:


- podanie do właściwego organu ze względu na miejsce zamieszkania
- potwierdzenie uiszczenia opłaty
- kserokopia tytułu prawnego do lokalu

 

Opłaty:


Opłata skarbowa w wysokości 10zł. wpłacona na konto:
Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie ul. Al. Wolności 48: 28 8362 0005 0399 1819 2000 0010

Tryb odwoławczy:


Odwołanie do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz.993 ze zm.)

 

Załączniki:  Brak

 

Dane osoby, która wytworzyła informację: Kierownik USC Bożena Dubel

Dane osoby, która odpowiada za treść: Kierownik USC Bożena Dubel

Informacja zatwierdzona przez Bożena Dubel dnia 15.02.2013 11:12
Opublikowana przez Aleksandra Tracz dnia 15.02.2013 11:12. Odsłon 10, Wersja 3
Wersja : 1 2 3 
Początek strony