Audytor Wewnętrzny

Do zadań Audytora Wewnętrznego należy w szczególności:
1) wprowadzenie systematycznego, zdyscyplinowanego podejścia do niezależnej i obiektywnej oceny skuteczności procesu zarządzania jednostką (kontroli zarządczej), w tym zarządzania ryzykiem,
2) dokonywanie analizy ryzyka w celu ujawniania słabych punktów i miejsc szczególnie wrażliwych na ryzyko oraz ocenę ryzyka we wszystkich zidentyfikowanych obszarach działalności Gminy i Urzędu Miejskiego, w których przeprowadzany jest audyt wewnętrzny,
3) opracowywanie, w porozumieniu z burmistrzem, w oparciu o wyniki analizy ryzyka, rocznego planu audytu wewnętrznego, zawierającego m.in. planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach,
4) sporządzanie i przedkładanie burmistrzowi sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni, zawierającego w szczególności informację o stopniu realizacji planu oraz istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej,
5) przeprowadzanie, na podstawie planu rocznego audytu, zadań audytowych, tj. zadań zapewniających i czynności doradczych,
6) wnoszenie, w ramach funkcji zapewniającej i doradczej audytu wewnętrznego, wartości dodanej w procesie poprawy jakości zarządzania,
w tym lepszego wykorzystania zasobów i potencjału ludzkiego,
7) przeprowadzanie zadań audytowych poza planem audytu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z burmistrzem zakresu realizacji planu rocznego audytu,
8) przygotowywanie programu zadania zapewniającego w oparciu o ustalenia dokonane w toku przeglądu wstępnego,
9) składanie rzetelnych sprawozdań z realizacji zadań zapewniających zawierających ocenę jednostki audytowanej w szczególności pod względem adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej,
10) wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
11) prowadzenie akt bieżących i akt stałych audytu;
12) monitorowanie działań podjętych przez kierowników jednostek audytowanych w celu realizacji zaleceń wydanych przez audytora wewnętrznego oraz stopnia ich realizacji;
13) przeprowadzanie czynności sprawdzających, w celu dokonania oceny działań jednostki, podjętych w celu realizacji zaleceń oraz sporządzanie i przekazywanie Burmistrzowi notatki informacyjnej z poczynionych ustaleń;
14) opracowanie Karty audytu wewnętrznego, Kodeksu etyki audytora wewnętrznego oraz Księgi procedur audytu wewnętrznego oraz coroczny przegląd ww. regulacji, mający na celu ich aktualizację.
2. Zakres działań Audytora Wewnętrznego obejmuje wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz wszystkie jednostki organizacyjne Gminy.

 

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 31.05.2012 11:02
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 31.05.2012 11:02. Odsłon 147, Wersja 2
Wersja : 1 2 
Początek strony