Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę

ZASADY POSTĘPOWANIA W STOSUNKU DO OSÓB POZOSTAŁYCH W LOKALU OPUSZCZONYM PRZEZ NAJEMCĘ

Miejsce załatwienia

 • Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, tel. 95/ 763 63 46

 • Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej (pokój nr 37).

Postępowanie

 1. W razie opuszczenia przez najemcę lokalu mieszkalnego i pozostawienia w nim osób zamieszkujących dotychczas wspólnie z najemcą, jeżeli pozostały jego pełnoletnie dzieci, osoby przysposobione, rodzice oraz rodzeństwo, a okres wspólnego zamieszkiwania wynosił co najmniej 5 lat i nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu

  • zawiera się umowy najmu na ten lokal, w przypadku:

   • braku możliwości przekwaterowania pozostawionych osób do lokalu uzyskanego przez dotychczasowego najemcę, gdyż najemca nie posiada tytułu prawnego do lokalu, w którym zamieszkał,

  • gdyby przekwaterowanie pozostawionych osób do lokalu uzyskanego przez najemcę spowodowało pogorszenie warunków mieszkaniowych tj. przypadałoby poniżej 5m2 powierzchni mieszkalnej na osobę.

 2. Odmawia się wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu jeżeli powierzchnia mieszkalna (pokoi) w lokalu opuszczonym przez najemcę w przypadku pozostania osoby samotnej przekroczy 20m2 a rodziny wieloosobowej 10m2 na osobę. W tym przypadku należy wydać skierowanie do zawarcia umowy najmu na lokal zamienny.

 3. Jeżeli dotychczasowy najemca lokalu zalegał z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, osoby ubiegające się o ustalenie stosunku najmu do lokalu mieszkalnego wchodzą w najem pod warunkiem jednorazowej spłaty zaległości.

 4. W przypadku braku przesłanek do zawarcia umowy najmu z osobami, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę i braku przesłanek do wskazania lokalu zamiennego, wynajmujący wzywa te osoby do opuszczenia i opróżnienia lokalu wyznaczając miesięczny termin.

 5.  Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu wynajmujący wszczyna postępowanie sądowe. 

Podstawa prawna

 •  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 31 poz. 266 ze zmianami).            

 • Uchwała Nr XL/273/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

Informacja zatwierdzona przez Miąskiewicz Agnieszka dnia 01.12.2010 10:17
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 01.12.2010 10:17. Odsłon 425, Wersja 7
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony