Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawa prawna:

- art. 7b ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101 poz. 1178 ze zmianami)

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:
- wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
- zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Wzór wniosku określiła w drodze Rozporządzenia Rada Ministrów (Dz. U. z 2009r. Nr 50 poz. 399)

Tryb składania wniosku:
- jako formularz papierowy przyniesiony przez samego przedsiębiorcę albo jego pełnomocnika
- jako formularz papierowy, przesłany listem poleconym, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy na adres:
Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. 
Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Al. Wolności 48
66-500 Strzelce Kraj.
tel. 095 7636337

Opłaty:

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

Tryb załatwiania sprawy:
- Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku i z urzędu doręcza przedsiębiorcy (za pośrednictwem poczty) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
- Dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, organ ewidencyjny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzedu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z kopią zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca zobowiązany jest niezależnie od złożenia wniosku EDG-1 dokonać zgłoszenia działalności gospodarczej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od dnia powstania obowiązku opłacania składek ZUS oraz proszony jest o zgłoszenie się w Urzędzie Skarbowym w celu opodatkowania (dotyczy to nie tylko wspólników spółek cywilnych ale również osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą).

Informacja zatwierdzona przez Emilia Bartos dnia 23.04.2009 8:42
Opublikowana przez Emilia Bartos dnia 23.04.2009 8:42. Odsłon 804, Wersja 5
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony