Plan Pracy Komisji Budżetowej

PLAN PRACY
KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
na  2013 rok
 

 

Styczeń - 1 posiedzenie

 1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2012 rok.2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.  

Luty – 1 posiedzenie

 1. Analiza kosztów działalności wodno-kanalizacyjną Spółki z.o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  w Strzelcach Krajeńskich i wydanie opinii  do projektu wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i oprowadzenia ścieków na okres od 1.04.2013 do 31.03.2014 r.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.  

Marzec – 1 posiedzenie

 1. Informacja o przygotowaniu gminy do realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami   w świetle znowelizowanej ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.

Kwiecień- 1 posiedzenie

1. Analiza wykonania budżetu przez jednostki oświatowe za I kwartał 2013 roku.
2.  Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

Maj - 1 posiedzenie 1. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania  z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.2. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

Czerwiec - 1 posiedzenie 
1. Informacja o przygotowaniu i przebiegu realizacji inwestycji ujętych w budżecie gminy na 2013 rok na dzień 31 maja 2013 r.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

Sierpień- 1 posiedzenie 

1. Informacja o przebiegu wykonania planu sprzedaży mienia gminnego za okres I półrocza 2013 r.

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.

 Wrzesień- 1 posiedzenie

1. Analiza informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 roku.

2. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

 Październik – 2  posiedzenia 

1. Zapoznanie się z  wnioskami złożonymi do projektu  budżetu gminy na 2014 rok.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

Listopad - 1 posiedzenie

 1. Informacja za realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/312/09 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu i utylizacji elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – za okres od dnia obowiązywania do 30 czerwca 2013 r.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję listopadową.

Grudzień - 1 posiedzenie

 1. Analiza projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2014 wraz z wydaniem opinii  o przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały budżetowej.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję grudniową.
3. Opracowanie planu pracy na 2014 rok.                                                                        

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 08.01.2013 14:19
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 08.01.2013 14:19. Odsłon 688, Wersja 16
Wersja :   6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Początek strony