Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Do zadań Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, obronnych i obrony cywilnej należy w szczególności:

1)       ochrona informacji niejawnych:

a)      zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,

b)      zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,

c)      kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

d)      okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

e)      opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej   i nadzorowanie jego realizacji,

f)        szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

2)       opracowywanie i aktualizowanie obowiązującej dokumentacji z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej,

3)       prowadzenie rejestru i realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony na terenie gminy,

4)       prowadzenie kontroli jednostek podległych i podporządkowanych Burmistrzowi    w zakresie realizacji zadań obronnych,

5)       planowanie i organizowanie szkoleń i ćwiczeń obronnych,

6)       nadzór nad zabezpieczeniem awaryjnych źródeł zasilania w energię elektryczną na potrzeby obronne,

7)       koordynowanie wykonywania przez komórki organizacyjne Urzędu zadań obronnych oraz nadzór nad ich realizacją,

8)       przygotowanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu wykrywania  i alarmowania,

9)       organizacja, przygotowanie do działania formacji Obrony Cywilnej,

10)   organizacja zaciemnienia miasta i gminy oraz podległych zakładów pracy,

11)   przygotowanie budowli ochronnych i urządzeń specjalnych dla załogi Urzędu  i jednostek podległych,

12)   organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz ćwiczeń z formacjami OC,

13)   prowadzenie szkolenia dla ludności z zakresu obrony cywilnej,

14)   prowadzenie magazynu sprzętu OC,

15)   opracowanie, utworzenie i aktualizowanie „Gminnego Zespołu Reagowania”,

16)   utworzenie i aktualizowanie bazy danych „ARCUS”,

17)   organizowanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności,

18)   monitorowanie zagrożeń na terenie Gminy,

19)   prowadzenie akcji ratunkowej w czasie wystąpienia stanu klęski żywiołowej,

20)   współdziałanie z sąsiednimi Gminnymi Zespołami Reagowania,

21)   prowadzenie treningów systemu powszechnego ostrzegania ludności o zagrożeniach,

22)   realizacja zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, obejmujących przygotowania związane z:

a)      ochroną informacji niejawnych i obiegiem dokumentów oraz zabezpieczeniem systemów i sieci teleinformatycznych na stanowisku kierowania Burmistrza,

b)      realizacją zadań  z zestawu działu: sprawy wewnętrzne, powszechna mobilizacja, wykorzystanie ewidencji ludności na potrzeby administracji wojskowej i Sił Zbrojnych RP oraz z zestawu działu: ochrona dziedzictwa narodowego w gminie.

 

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 29.03.2007 10:11
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 29.03.2007 10:11. Odsłon 391, Wersja 3
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony