Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
   

Do zadań Biura Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:

 1. ochrona informacji niejawnych:
  • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,
  • zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
  • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
  • okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
  • opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,
  • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 2. opracowywanie i aktualizowanie obowiązującej dokumentacji z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej,
 3. prowadzenie rejestru i realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony na terenie gminy,
 4. prowadzenie kontroli jednostek podległych i podporządkowanych Burmistrzowi w zakresie realizacji zadań obronnych,
 5. planowanie i organizowanie szkoleń i ćwiczeń obronnych,
 6. nadzór nad zabezpieczeniem awaryjnych źródeł zasilania w energię elektryczną na potrzeby obronne,
 7. koordynowanie wykonywania przez komórki organizacyjne Urzędu zadań obronnych oraz nadzór nad ich realizacją,
 8. przygotowanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania,
 9. organizacja, przygotowanie do działania formacji Obrony Cywilnej,
 10. organizacja zaciemnienia miasta i gminy oraz podległych zakładów pracy,
 11. przygotowanie budowli ochronnych i urządzeń specjalnych dla załogi Urzędu i jednostek podległych,
 12. organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz ćwiczeń z formacjami OC,
 13. prowadzenie szkolenia dla ludności z zakresu obrony cywilnej,
 14. prowadzenie magazynu sprzętu OC,
 15. opracowanie, utworzenie i aktualizowanie „Gminnego Zespołu Reagowania",
 16. utworzenie i aktualizowanie bazy danych „ARCUS",
 17. organizowanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności,
 18. monitorowanie zagrożeń na terenie Gminy,
 19. prowadzenie akcji ratunkowej w czasie wystąpienia stanu klęski żywiołowej,
 20. współdziałanie z sąsiednimi Gminnymi Zespołami Reagowania,
 21. prowadzenie treningów systemu powszechnego ostrzegania ludności o zagrożeniach,
 22. realizacja zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, obejmujących przygotowania związane z:
  • ochroną informacji niejawnych i obiegiem dokumentów oraz zabezpieczeniem systemów i sieci teleinformatycznych na stanowisku kierowania Burmistrza,
  • realizacją zadań z zestawu działu: sprawy wewnętrzne, powszechna mobilizacja, wykorzystanie ewidencji ludności na potrzeby administracji wojskowej i Sił Zbrojnych RP oraz z zestawu działu: ochrona dziedzictwa narodowego w gminie.
 23. prowadzenie archiwum zakładowego.

 

Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 19.06.2008 12:14
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 19.06.2008 12:14. Odsłon 391, Wersja 6
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony