Referat Finansowo - Budżetowy

Do zadań Referatu Finansowo-Budżetowego należy w szczególności:

1)      prowadzenie rachunkowości budżetu i gospodarki finansowej Gminy,

2)      przygotowywanie projektu uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,

3)      finansowe wykonywanie budżetu uchwalonego przez Radę,

4)      wnioskowanie o dokonanie zmian w budżecie,

5)      sporządzanie sprawozdawczości budżetowej

6)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

7)      dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

8)      dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

9)      opracowywanie projektów wieloletnich planów finansowania zadań w porozumieniu  z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,

10)  dokonywanie okresowych analiz wykonania planu i budżetu oraz opracowywania materiałów w tym zakresie dla potrzeb Rady i Burmistrza,

11)  sprawowanie kontroli jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie realizacji wydatków określonych w ich budżecie,

12)  nadzorowanie i kontrolowanie gospodarki finansowej jednostek pomocniczych,

13)  prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz windykacja podatków i innych należności na rzecz Gminy,

14)  prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,

15)  prowadzenie spraw związanych z ulgami, odroczeniami i umorzeniami w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,

16)  pobór i ewidencjonowanie opłat z tytułu użytkowanie wieczystego oraz innych umów cywilnoprawnych,

17)  kontrola podatkowa w zakresie określonym odrębnymi przepisami,

18)  prowadzenie obsługi kasowej budżetu,

19)  obsługa finansowa jednostek pomocniczych,

20)  prowadzanie rachunkowości gminnych funduszy celowych, obsługa kredytów bankowych i pożyczek z funduszy pozabudżetowych,

21)  obsługa finansowa programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,

22)  planowanie i realizacja wydatków osobowych Urzędu,

23)  prowadzenie ewidencji podatku VAT i jego rozliczanie z Urzędem Skarbowym,

24)  wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,

25)  prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,

26)  prowadzenie dokumentacji finansowej dodatków mieszkaniowych,

27)  prowadzenie dokumentacji finansowej dotyczącej robót publicznych oraz rozliczeń  z tego tytułu z Powiatowym Urzędem Pracy,

28)  nadzór nad prowadzonymi inwentaryzacjami składników majątkowych w Urzędzie  i ich rozliczenie,

29)  prowadzenie ksiąg inwentarzowych majątku trwałego i wyposażenia Urzędu,

30)  sporządzanie zaświadczeń o wysokości zarobków dla celów emerytalno-rentowych oraz o stanie majątkowym i rodzinnym dla podatników i jednostek organizacyjnych Gminy,

31)  współdziałanie z NIK, urzędami skarbowymi, izbą skarbową oraz innymi organami powołanymi do ścigania i zwalczania przestępczości gospodarczej.

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 28.01.2008 9:52
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 28.01.2008 9:52. Odsłon 565, Wersja 3
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony