Decyzja środowiskowa

DECYZJA ŚRODOWISKOWA

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2007 Nr 88, poz. 587)


I. WYMAGANE DOKUMENTY (w 3 egzemplarzach):
  1. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidziany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich - art. 46a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
  2. Informacje o planowanym przedsięwzięciu zawierające w szczególności dane, o których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Informacje o planowanym przedsięwzięciu, zawierające w szczególności dane o:

1)      rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

2)      powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną,

3)      rodzaju technologii,

4)      ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,

5)      przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,

6)      rozwiązaniach chroniących środowisko,

7)      rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

8)      możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

9)      obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

10)  W przypadku prowadzania sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa oraz opłatę skarbową w wysokości 17 zł uiszczoną w kasie UM w Strzelcach Krajeńskich lub bezgotówkowo na nr konta bankowego Lubusko – Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego oddz. Strzelce Kraj. – 2883 6200 0503 9918 1920 0000 10

  1. W przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć również raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony zgodnie z art. 52 ustawy POŚ –  3 egzemplarze wraz z ich zapisem w formie elektronicznej, na informatycznych nośnikach danych   
 II. OPŁATY:

1. Opłaty skarbowe - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 1635). Zgodnie z załącznikiem do ww. ustawy wysokość opłaty skarbowej wynosi 205 zł.

2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje: 
- od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowejIII. INFORMACJE DODATKOWE:


1. Postępowanie administracyjne związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jest postępowaniem:

-         trwającym kilka miesięcy,.

-         wymagającym uzyskania zewnętrznych opinii, uzgodnień.


2. Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich
ul. Al. Wolności 48
66– 500 Strzelce Kraj.

Informację sporządziła: Anna Jurasz - Inspektor ds. ochrony środowiska


Informacja zatwierdzona przez Emilia Bartos dnia 23.02.2009 9:42
Opublikowana przez Emilia Bartos dnia 23.02.2009 9:42. Odsłon 736, Wersja 4
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony