Dodatki mieszkaniowe

DODATKI  MIESZKANIOWE

 

1.       Miejsce załatwienia

        Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, tel. 763 63 46 (pokój nr 37)

 

2.       Podstawa prawna

         ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zmianami)

         rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817).

 

3.       Wymagane dokumenty

         Wniosek potwierdzony przez zarządcę budynku, ( druk do pobrania i wypełnienia -Wniosek_o_przyznanie_dodatku_mieszkaniowego.doc).

         Deklaracja o wysokości dochodów, ( druk do pobrania i wypełnienia - Deklaracja_o_dochodach.doc).

        Oświadczenie o nie posiadaniu zaległości w bieżących opłatach za mieszkanie,(druk do pobrania i wypełnienia-Oswiadczenie_o_niezaleganiu_w_oplatach.doc).

         Dokumenty stwierdzające wysokość dochodów za trzy ostatnie pełne miesiące.

         Wysokość wydatków ponoszonych na mieszkanie, ( potwierdzonych przez zarządcę, administratora domu ).

        Ostatni rachunek za energię elektryczną jeżeli w lokalu nie ma centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody bądź instalacji gazu przewodowego. Odpis_za_energie_elektryczna.doc

 

4.       Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego

         Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

Þ       najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

Þ       członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujących na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,

Þ       osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,

Þ       innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym  wydatki związane z jego zajmowaniem,

Þ       osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący  im lokal socjalny.

         Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z w/w tytułów.

         Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku  o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym,  obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

         Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

         Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego.  

         Przez gospodarstwo domowe rozumie się lokatora samodzielnie zajmującego lokal lub lokatora, jego małżonka i inne osoby wspólnie z nim stale zamieszkujące i gospodarujące, które swoje  prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tego lokatora.

         Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej „normatywną powierzchnią” w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

Þ       35 m2   - dla 1 osoby,

Þ       40 m2   - dla 2 osób,

Þ       45 m2   - dla 3 osób,

Þ       55m2    - dla 4 osób,

Þ      65m2    - dla 5 osób,

Þ       70m2    - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2 .

         Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

         Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się, dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc uzyskany w ten sposób  wskaźnik przez normatywną powierzchnię.

         Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

Þ       30% albo

Þ       50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego   lokalu nie przekracza 60%.

         Wydatki – podstawą obliczenia dodatku mieszkaniowego są następujące rodzaje wydatków:

Þ       czynsz,

Þ       opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,

Þ       zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,

Þ       odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,

Þ       inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,

Þ       opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,

Þ       wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do  celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

         Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, Burmistrz w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.

         Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku.

         Burmistrz może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, nie uzasadniająca przyznania pomocy finansowej na wydatki mieszkaniowe.

         Upoważniony przez Burmistrza pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:

Þ       ruchomości i nieruchomości,

Þ       zasobów pieniężnych.

         Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

         Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczenia wnioskodawcy i zarządcy lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

         Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku  mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania  należności.   

         Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego, nie mają wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego.

         W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny , wypłatę dodatku mieszkaniowego  wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania należności. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

         Na żądanie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy osoba pobierająca dodatek jest obowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji.

         Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. W tym samym terminie wypłaca się ryczałt.

 

Załączniki:

Þ Wniosek_o_przyznanie_dodatku_mieszkaniowego.doc

Þ Deklaracja_o_dochodach.doc

Þ Oswiadczenie_o_niezaleganiu_w_oplatach.doc

Þ Odpis_za_energie_elektryczna.doc

Informacja zatwierdzona przez Agnieszka Miąskiewicz dnia 15.06.2010 11:43
Opublikowana przez Łukasz Sitarz dnia 15.06.2010 11:43. Odsłon 542, Wersja 4
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony