Zespół Wychowawczo-Oświatowy

ZESPÓŁ WYCHOWAWCZO – OŚWIATOWY
Al. Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
 

Dyrektor: Zbigniew Pytel

e-mail:
dyrekcja.zwostrzelce@op.pl


tel. (095)7632578, 7632679
fax. (095) 7632916
e-mail: zwostrzelce@op.pl
NIP: 599-00-15-137  
Regon: 210248602

godziny urzędowania:
pn. – pt.: 7:30 – 15:30

 

Zespół Wychowawczo – Oświatowy w Strzelcach Krajeńskich jest jednostką organizacyjną Gminy Strzelce Krajeńskie, działającą w formie jednostki budżetowej i  prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych. Zespołem kieruje jednoosobowo dyrektor, którego zatrudnia burmistrz Strzelec Krajeńskich. Dyrektor przyjmuje interesantów w godzinach pracy Zespołu. 

Podstawą prawną działania Zespołu jest:

-Uchwała Nr VIII/73/99 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Wychowawczo –Oświatowy w Strzelcach Krajeńskich;

-Uchwała Nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Wychowawczo –Oświatowemu w Strzelcach Krajeńskich.

Zakres działania i zadania zespołu:

Podstawową działalnością Zespołu jest obsługa i nadzór w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych i administracyjnych placówek objętych systemem oświaty – przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie oraz obsługa i nadzór w tym samym zakresie nad żłobkiem samorządowym w Strzelcach Krajeńskich.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

  • realizacja zadań w zakresie przewidzianym dla gminy jako organu prowadzącego, w myśl przepisów ustawy o systemie oświaty i ustawy –Karta Nauczyciela;
  • przygotowanie zbiorczych planów budżetowych placówek oświatowych, żłobka oraz planów  budżetowych Zespołu;
  • prowadzenie pełnej obsługi finansowo –księgowej wszystkich placówek oraz sporządzanie sprawozdań z tego zakresu;
  • opracowywanie do budżetu gminy wniosków w zakresie dotyczącym oświaty;
  • nadzór nad prawidłową realizacją przez placówki zatwierdzonych planów finansowych;
  • opracowywanie koncepcji funkcjonowania oświaty w gminie oraz przygotowywanie propozycji rozwiązań merytorycznych;
  • prowadzenie rozliczeń dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy;
  • realizacja zadań przypisanych organowi prowadzącemu w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej;
  • opiniowanie arkuszy organizacji szkół i przedszkoli;
  • prowadzenie organizacji konkursów na stanowisko dyrektorów szkół i przedszkoli.

Organizację  wewnętrzną i zasady funkcjonowania Zespołu określa Regulamin Organizacyjny Zespołu Wychowawczo –Oświatowego w Strzelcach Krajeńskich.

Zespół Wychowawczo –Oświatowy obsługuje i sprawuje nadzór nad następującymi placówkami:

- Publiczne Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich;
-
Publiczna Szkoła Podstawowa   w Strzelcach Krajeńskich;
- Publiczna Szkoła Podstawowa   w Bobrówku;
- Publiczna Szkoła Podstawowa   w Ogardach;
- Publiczna Szkoła Podstawowa   w Tucznie;
- Publiczna Szkoła Podstawowa   w Wielisławicach;
- Przedszkole Samorządowe nr 1 w Strzelcach Krajeńskich;
- Przedszkole Samorządowe nr 2 w Strzelcach Krajeńskich;
- Żłobek Samorządowy w Strzelcach Krajeńskich.

 

Informację sporządził:

Zbigniew Pytel

 

 

Informacja zatwierdzona przez Zbigniew Pytel dnia 25.09.2012 8:02
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 25.09.2012 8:02. Odsłon 2319, Wersja 10
Wersja : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Początek strony