Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ

Miejsce załatwienia:

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich
Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego
Aleja Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
pok. 32, II piętro, telefon 95 763 63 30, e-mail:
przeksztalcenia@strzelce.pl

 

Wymagane dokumenty:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości stanowiącej przedmiot wniosku, tj. odpis księgi wieczystej,
 • w przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego posiadanych udziałów związanych z prawem własności lokali mieszkalnych odpisy ksiąg wieczystych prowadzonych dla poszczególnych lokali i księgę macierzystą

 

Opłaty:

 • opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10,00 zł
 • koszty sporządzenia operatu szacunkowego
 • opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (ustalana w decyzji administracyjnej na podstawie wyceny wartości rynkowej nieruchomości),

 •  

Termin załatwienia sprawy:

 • około 60 dni od dnia złożenia wniosku:

 


Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Krajeńskich.


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2005r. Nr 175, poz. 1459 ze zm.)
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

 

 

Inne informacje:

 1. Brak daty granicznej, do której można wystąpić z żądaniem przekształcenia.
 2. Z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności mogą wystąpić:
  • osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości
  • osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na Skarb Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990r
  • osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział
   w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego
  • oraz następcy prawni ww osób z wyłączeniem:
   • nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców,
   • nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste państwowym i samorządowym osobom prawnym, a także spółkom handlowym, w odniesieniu do których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 oraz z 2010 r. Nr 167, poz. 1129)
   • nieruchomości, wobec których toczy się postępowanie administracyjne, mające na celu nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycję celu publicznego..
 3. Przepisy ust. 1a pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu (...) stosuje się również do osób, które prawo użytkowania wieczystego albo udział w tym prawie uzyskały po dniu 13 października 2005 r.
 4. Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. Do ustalenia tej opłaty stosuje się odpowiednio przepisy art. 67 ust. 3a i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).
 5. Koszty sporządzenia operatu szacunkowego ponosi wnioskodawca.
 6. W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. W takim przypadku przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.
 7. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości następuje nieodpłatnie na rzecz osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych lub ich następców prawnych, będących użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości, które uzyskały użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.

 

Załączniki:

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność

 

Informację sporządziła Katarzyna Niedźwiedź

Informacja zatwierdzona przez Katarzyna Niedźwiedź dnia 07.11.2011 10:58
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 07.11.2011 10:58. Odsłon 391, Wersja 9
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony