Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej, tancjiOchrony Środowiska i Rolnictwa należy w szczególności:
1) nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją subs mieszkaniowej stanowiącej własność gminy, administrowanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.,
2) naliczanie wysokości przysługujących dodatków mieszkaniowych, wydawanie decyzji o ich przyznaniu, jak również decyzji odmawiających i wstrzymujących wypłatę dodatków mieszkaniowych, prowadzenie rejestru przyznanych dodatków mieszkaniowych,
3) kierowanie osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu na lokale socjalne oraz lokale o czynszu regulowanym,
4) opracowywanie projektów rocznych i dodatkowych list osób kwalifikujących się do zawarcia umów najmu oraz podawanie do publicznej wiadomości list zatwierdzonych;
5) prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych,
6) sprawy związane z zamianą mieszkań,
7) obsługa komisji mieszkaniowej,
8) ustalanie nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych, nadawanie nazw ulic
i placów, nadawanie numerów porządkowych dla nieruchomości gruntowych zabudowanych,
9) ochrona i ewidencja dóbr kultury - dbałość o obiekty zabytkowe stanowiące mieszkaniowy zasób gminy,
10) nadzór nad Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w związku
z powierzeniem realizacji zadania własnego gminy, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
11) nakazywanie wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniami, zakazywanie wprowadzania ścieków do wody w przypadku wprowadzania przez właściciela gruntu do wody ścieków nienależycie oczyszczonych,
12) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy, w tym nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców gminy obowiązków w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zamieszkałych,
13) wydawanie opinii w sprawie wydobywania kopalin na potrzeby organu koncesyjnego,
14) bieżący nadzór nad infrastrukturą techniczną w Gminie, koordynowanie działań
z zakresu gospodarki energetycznej, cieplnej, gazowniczej oraz telekomunikacji,
15) dbałość o stan techniczny dróg gminnych, zlecanie prac remontowych
i modernizacyjnych w tym zakresie,
16) wydawanie opinii w zakresie klasyfikacji dróg,
17) dokonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego dróg i budowli drogowych;
18) prowadzenie ewidencji dróg publicznych,
19) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej,
20) sprawy związane z oznakowaniem poziomym i pionowym dróg i ulic,
21) opiniowanie projektów w zakresie rozbudowy oświetlenia w mieście i gminie, monitorowanie i prowadzenie bieżących spraw związanych z eksploatacją oświetlenia,
22) bieżąca kontrola i nadzór w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi i zielenią miejską,
23) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
24) wymierzanie kar za samowolne usuwanie drzew i krzewów,
25) ewidencjonowanie działalności gospodarczej - wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
26) prowadzenie spraw w zakresie wydawania zezwoleń na wykonywanie krajowego przewozu osób, w szczególności, prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń, naliczanie opłat, prowadzenie uzgodnień linii komunikacyjnych,
27) wydawanie pozwoleń na ustawianie reklam na gruntach stanowiących własność Gminy,
28) wyznaczanie miejsc i wydawanie zgody na zajęcie terenu na organizację występów artystycznych i handlu;
29) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
30) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne,
31) prowadzenie spraw z zakresu walki z bezdomnością zwierząt,
32) nadzór, organizacja i utrzymanie targowisk,
33) nadzór nad utrzymaniem placów zabaw,
34) dokonywanie zakupów urządzeń komunalnych,
35) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem funkcji organu założycielskiego względem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.,
36) prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (Ś.U.Z.),
37) prowadzenie rejestru decyzji o Ś.U.Z.,
38) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu,
39) opracowywanie, przestrzeganie i aktualizowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska,
40) prowadzenie spraw, związanych z szacowaniem strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi oraz w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych,
41) prowadzenie teczek gospodarstw rolnych i ich aktualizacja,
42) wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego,
43) nadzór nad gospodarką łowiecką prowadzoną przez Koła Łowieckie
w ramach obwodów łowieckich wyodrębnionych w granicach administracyjnych gminy,
44) współdziałanie ze służbami Inspekcji Weterynaryjnej w przedmiocie prowadzenia działań dotyczących profilaktyki i zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych, współdziałanie ze służbami kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji
o pojawianiu się chorób, szkodników i chwastów, wzywanie do wykonywania określonych czynności lub wykonania zastępcze, nadzór nad ich zwalczaniem,
45) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,
46) realizacja zadań Gminy wynikających z ustawy o Izbach Rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do izb i organizacja wyborów,
47) prowadzenie spraw dotyczących organizacji i przeprowadzania Spisu Rolnego,
48) realizacja zadań obronnych obejmujących przede wszystkim przygotowanie rolnictwa oraz działu rozwój wsi i rynki rolne, infrastruktury komunalnej, gospodarki
i mieszkalnictwa oraz przygotowanie gospodarki wodnej i środowiska w Gminie na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
49) wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, także grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych, prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń,
50) prowadzenie ewidencji czipowanych psów,
51) prowadzenie spraw z zakresu ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
w szczególności związanych, z gospodarką odpadami, ochroną powietrza atmosferycznego, uciążliwością hałasu, ochroną wód i ziemi,
52) opiniowanie planów ustanowienia obszaru Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, ustalanie na terenie gminy pomników przyrody, parków gminnych oraz prowadzenie gminnego rejestru rezerwatów przyrody, rejestru pomników przyrody,
53) prowadzenie spraw należących do kompetencji gminy wynikających
z zapisów ustawy Prawo wodne oraz realizacja zadań z zakresu Prawa wodnego zlecanych przez organy szczebla wyższego,
54) prowadzenie spraw związanych z wykazem kąpielisk na terenie gminy,
55) sporządzanie sprawozdań w przedmiocie realizacji przez gminę, założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w ramach Aglomeracji Strzelce Krajeńskie.

Informacja zatwierdzona przez dnia 31.05.2012 11:29
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 31.05.2012 11:29. Odsłon 770, Wersja 8
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony